Onze stad neemt haar verantwoordelijkheid en bekijkt waar we binnen de stadsgrenzen windenergie kunnen opwekken. De meestgestelde vragen en antwoorden over windmolens vind je hier. Hieronder een korte update over de voortgang van het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar de zoekgebieden.  

Wat is er in maart besloten over de zoekgebieden voor windmolens?

Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de zoekgebieden en gekeken naar onder andere inpassing in het gebied, de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en de effecten van de windmolens op de leefomgeving en de natuur. Op basis van dit onderzoek zijn de zoekgebieden verkleind en is besloten welke gebieden het meest geschikt zijn voor windmolens. Ook is duidelijk waar windmolens in ieder geval niet komen: nergens binnen 350 meter van woningen, niet bij de Gaasperplas of in natuurgebied de Brettenzone bijvoorbeeld. Ook is duidelijk dat de molens nergens hoger worden dan 146 meter (tiphoogte), behalve op het verste puntje van het IJ. Kijk voor meer informatie op de website van Gemeente Amsterdam. 

Volgende stap: verkleining van de zoekgebieden

De zoekgebieden zijn evenwichtig verdeeld over de stadsdelen waar windmolens passen: er is in Noord (A10), Oost (IJburg) en ZuidOost (Diemerscheg) overal een stevig vermogen aan windmolens mogelijk. In de uitgekozen gebieden kunnen in theorie nog tussen de 57 en 95 MW aan windmolens worden gebouwd. Amsterdam zet in op 50MW aan windenergie (ongeveer 17 windmolens). Ongeveer de helft (25 MW) past in de haven. Dat betekent dat er voor de rest van Amsterdam in de participatie nog echt gekozen kan worden waar de windmolens kunnen komen. Het betekent ook dat er nog veel plekken die geschikt lijken, kunnen afvallen als dat nodig is vanwege hinder, of vanwege de natuur. We kijken daarbij naar eerder literatuuronderzoek uitgevoerd door RIVM, en zullen ook nieuwe onderzoeken en bevindingen daarbij meenemen. De gedetailleerde vragen en zorgen van omwonenden over mogelijke hinderen of schade voor de gezondheid moeten zorgvuldig beantwoord worden, zodat we precies weten wat we wel en niet kunnen verwachten in bepaalde omstandigheden. De raad heeft al een motie aangenomen die het college opdraagt om bij elke windmolen duidelijk te maken dat die geen gevaar vormt voor de gezondheid. Daarnaast worden maatregelen om de beste techniek toe te passen voor het voorkomen van geluidhinder verplicht gesteld.  

Windmolens in lokaal eigendom

De vervolgstap is dat de gemeenteraad op 25 mei besluit over de definitieve Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES 1.0. Daarna start de gemeente een lokaal participatieproces. In overleg met bewoners bepaalt de gemeente voorkeurslocaties voor windmolens binnen de zoekgebieden. Daarna ontwikkelen initiatiefnemers met bewoners en belanghebbenden, onder regie van de gemeente, een participatieplan waarin ook komt te staan hoe bewoners kunnen meeprofiteren van de opgewekte energie. De gemeente verleent alleen medewerking aan het plaatsen van windmolens als er minstens 50% lokaal eigendom is, en als er een door het college goedgekeurd participatieplan ligt dat is opgesteld in overleg met de omgeving. Ons Raadslid Jasper Groen heeft in een motie nog eens extra aangedrongen op een zeer zorgvuldig participatieproces.