We hebben geen tijd te verliezen, gezien de enorme klimaatcrisis waarin we verkeren. Amsterdam wil een eerlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Dat doen we door de energie die we nodig hebben om in de stad te wonen en te werken, zoveel mogelijk zelf op te wekken. Daarom leggen we in Amsterdam de daken waar mogelijk vol met zonnepanelen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft daarnaast besloten om uiterlijk in 2030 ook 50 MW vermogen aan windmolens te plaatsen binnen de gemeentegrens van Amsterdam. Dat zijn ongeveer zeventien windmolens. Deze zijn hard nodig om de CO2-uitstoot van Amsterdam drastisch te verminderen. De stad Amsterdam levert daarmee haar bijdrage aan de afspraken in het Nationaal Klimaatakkoord.

Zoektocht naar geschikte locaties

Op dit moment onderzoekt de gemeente Amsterdam op welke plekken de windenergie het beste kan worden opgewekt. De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 zeven zoekgebieden aangewezen waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Op basis van input van bewoners en wettelijke randvoorwaarden zijn de concept zoekgebieden opgesteld. Zeer waarschijnlijk zullen niet in alle zeven zoekgebieden windmolens geplaatst worden. De helft van de zeventien molens lijkt te passen in het havengebied. Voor de andere acht à negen molens worden er locaties onderzocht in (één van) de andere zoekgebieden. De gemeente wil goed onderzoeken waar mogelijk ruimte is. Uiteraard met inachtneming van alle eisen op het gebied van geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en milieu. Op de website van de gemeente Amsterdam vind je meer informatie over deze thema's en de huidige richtlijnen.

Veiligheid & participatie

Amsterdam wil haar energiebehoefte niet op andere regio's afwentelen. Veel mensen steunen de overstap van onze stad naar duurzame energie. Wij willen dat Amsterdammers daarvan kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld via energiecoöperaties waarbij bewoners kunnen investeren of anderszins meeprofiteren.
Tegelijkertijd is er ook onzekerheid onder Amsterdammers over hoe windenergie er in de praktijk uit gaat zien. Daarom is er een uitgebreid participatietraject. Veiligheid en (milieu)impact van de plaatsing van windmolens zijn daarom zeer belangrijke afwegingen bij de vraag welke locaties geschikt zijn. Die moeten goed in kaart gebracht worden. De gemeente Amsterdam houdt zich vanzelfsprekend aan alle gezondheid- en geluidsnormen die in Nederland gelden.