Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Al eerder hebben we er daarom voor gezorgd dat de eigen bijdragen voor alle WMO zorgvoorzieningen flink werden verlaagd. Lees hier het voorstel daarover.

Dankzij een ander voorstel van GroenLinks is nu het bestrijden van ongelijkheid in de zorg ook voor het stadsbestuur een topprioriteit geworden en opgenomen in het coalitieakkoord. Het voorstel voegde ook de pijler ‘Gezondheidsvaardigheden’ toe aan preventief gezondheidsbeleid. Goede gezondheid begint bij weten hoe je informatie kunt verkrijgen en begrijpen, en hoe je klachten en risico’s kunt herkennen. Dit vergt aandacht van de gemeente.

Mensen die minder taalvaardig zijn of de taal niet goed beheersen hebben vaak moeite om hun hulpvraag te formuleren. We zien dat hun zorgvraag slecht wordt herkend door zorgverleners. Wij spannen ons er dus ook voor in dat zorgaanbieders en de gemeente de juiste vaardigheden gaan bezitten om iedereen op medisch gebied van dienst te kunnen zijn.

Zeggenschap

Mensen die zelf met een mentale of fysieke ziekte kampen zijn de beste bron van kennis over wat er beter kan in de zorg. Een voorstel van GroenLinks heeft geleid tot het ontstaan van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, dat ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals samenbrengt. De voorstellen die hieruit voortkomen zijn samen met ervaringsdeskundigen geschreven, om tot een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering te komen.

We dienden nog twee voorstellen in. Met de eerste pleiten we ervoor dat mensen met een zorgvraag vaker in woongroepen kunnen gaan wonen, in plaats van ze te laten kiezen tussen een instelling of alleen wonen, wat nu vaak het geval is. Met het tweede voorstel zorgen we voor meer maatwerk bij medische hulpmiddelen, zoals een rolstoel die precies aansluit op de hulpvraag.

Oude mensen aan tafel

Buurtteams

Veel mensen lopen er tegenaan dat de weg naar de juiste zorg soms lastig te vinden is. We willen zorg dichter bij mensen brengen, in de wijk. Vanaf 2021 zijn buurtteams daarom hét eerste aanspreekpunt. Elk buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende expertises, die helpen bij het vinden van de juiste zorg. In deze nieuwe opzet blijft ruimte voor kleine aanbieders en diversiteit in aanbod gegarandeerd. Ook hier zijn ervaringsdeskundigen nauw betrokken bij de beslissingen.

Jeugdhulp

De tekorten in de jeugdhulp zijn enorm. We roepen Den Haag dan ook op om niet langer op jeugdhulp te bezuinigen. Er is meer geld nodig om alle kinderen in Amsterdam de hulp te bieden ze nodig hebben. Zelf koopt de gemeente vanaf 2021 zwaardere, complexere zorg voor jongeren in bij jeugdinstellingen en organisaties. Zeggenschap van de jongeren en beroepsmatige ervaringsdeskundigheid worden hierin meegenomen als belangrijke criteria.