Wat hebben we gedaan?

  • We doen genderscans op gemeentebeleid, om te kijken of dat beleid voldoende is afgestemd op de behoeften en belangen van verschillende genders.
  • We hebben diversiteit en inclusie de norm gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie, en hebben vol ingezet op het diverser maken van het gemeentelijk personeelsbestand. 
  • We hebben werkgevers in de stad ondersteund met en aangesproken op het tegengaan van discriminatie in de eigen organisatie

Wat willen we doen?

  • We werken het stedelijke beleid voor LHBTIQ+, vrouwenemancipatie, diversiteit, antidiscriminatie en gedeelde geschiedenis nader uit met een verhoogde ambitie. Bij de uitwerking wordt een brede vertegenwoordiging van de betreffende groepen betrokken.
  • We toetsen of het huidige beleid ongewenste effecten heeft die ontstaan als gevolg van stereotyperingen van genders of groepen naar herkomst of validiteit (cultuur-, validiteit- en gendersensitiviteitscans). Waar beleid (onbedoeld) groepen achterstelt, wordt dit direct aangepakt en het beleid inclusief gemaakt.
  • We zetten de opdracht om van inclusie en diversiteit de norm te maken binnen de gemeentelijke organisatie voort. De inspanningen om een inclusieve werkcultuur te creëren zetten we onverminderd voort en we leren van bestaande organisaties en initiatieven waar dit al succesvol gebeurt. Zolang de doelstellingen van de gemeente met betrekking tot een diverser personeelsbestand niet gehaald worden stelt de gemeente quota in

Amsterdam moet de gelijkwaardigheid van haar inwoners blijven verdedigen en tegelijkertijd het leggen van verbindingen tussen groepen blijven bevorderen en ondersteunen. Door het goede voorbeeld te geven en de norm te blijven stellen waar gelijkwaardigheid nog niet de norm is. De gemeentelijke organisatie moet allereerst divers zijn, en voorop lopen in het creëren van een inclusieve werkplek. We moeten samen met de maatschappelijke partners in de stad op blijven trekken om misstanden bloot te leggen, deze aan te pakken, nieuwe verbindingen te leggen en mensen samen te brengen.

In het beleid dat we maken kijken we scherp naar hoe en waar ons beleid bepaalde groepen achterstelt, in het besef dat ongelijke behandeling in het verleden ongelijke investeringen in het heden rechtvaardigt. Door ‘diversiteit en inclusie’ niet te reduceren tot een aparte paragraaf, niet te behandelen als een aparte opgave, maar door te erkennen dat racisme en discriminatie onlosmakelijk verbonden zijn met sociale ongelijkheid en segregatie en dat de aanpak daarvan gemeentebreed, beleidsoverkoepelend en intersectioneel moet zijn.