De belangrijkste rode draad van de sociale basis is dat het gaat om het welzijn van Amsterdammers. Op individueel én op collectief niveau. De gemeente doet dat allemaal niet zelf, maar subsidieert organisaties en initiatieven die dat uitvoeren. Wij deden een aantal voorstellen om dit nog verder te verbeteren. Want de sociale basis is, zoals het heet, de basis van het welzijn van Amsterdammers.

Steeds vaker wordt de sociale basis ingezet om zorg te voorkomen. In Amsterdam is het bijvoorbeeld mogelijk dat je naar de huisarts gaat, die vervolgens constateert dat je vooral een sociaal probleem hebt waardoor je klachten ontwikkelt. De arts schrijft dan ‘welzijn op recept’ voor en brengt je in contact met een welzijnscoach om samen activiteiten te zoeken die het probleem verminderen. Waardoor ook de lichamelijke klachten, hopelijk, afnemen. Dat is natuurlijk een goede zaak.

Maar de sociale basis moet wat ons betreft ook meer doen. Bijvoorbeeld kansen bieden aan initiatieven van bewoners om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, ook als er geen zorgvraag is. Zo zijn er de afgelopen jaren ook buurthuizen door de buurt zelf opgezet of gered. Niet door een grote professionele organisatie; maar op eigen initiatief van de wijk. Of bijvoorbeeld buurtbewoners de kans geven hun eigen initiatief ook stevig in de wijk geworteld te krijgen. Zo zijn er veel bewoners in Amsterdam die een gezamenlijke buurttuin beginnen en wat steun nodig hebben om het in de buurt te verankeren. Er zijn talloze andere voorbeelden te bedenken. Die informele initiatieven en kleinere organisaties moeten gelijkwaardig mee kunnen doen in de verdeling van de subsidies voor de sociale basis.

Wat de gemeente doet voor welzijn gaat dus over meer dan het opvangen van Amsterdammers die zorg nodig hebben, maar ook over het mogelijk maken van sterke buurten en betrokken bewoners.

Informele organisaties in de stadsdelen

In de raad bespraken we hoe we de sociale basis in de toekomst willen organiseren en hoe we het geld gaan verdelen. Want dat is best veel: per jaar gaat er wel honderd miljoen naar al die organisaties en initiatieven. Per stadsdeel vragen we organisaties om samen allianties te vormen die met elkaar samenwerken. In die allianties moeten dus niet alleen professionele organisaties maar ook informele en semiprofessionele organisaties gelijkwaardig mee kunnen doen. Om dat klip en klaar te maken dienden we een motie in om voor deze organisaties gelijkwaardigheid te realiseren.

De uitvoering van de sociale basis ligt voornamelijk bij de stadsdelen. Elk stadsdeel en elke buurt is weer anders en kent eigen organisaties. Maar zoals dat hoort in een democratie, controleert de raad of de doelen zijn bereikt. Om dat te doen moeten we informatie hebben én moeten we goed contact hebben met leden van stadsdeelcommissies. Zij weten immers nog veel beter wat er in hun buurt speelt. Die informatie moeten we krijgen zonder dat we alle organisaties opzadelen met administratieve lasten. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om op een andere manier te onderzoeken hoe alle activiteiten in de sociale basis effect hebben in buurten.

De Amsterdammer centraal

Buiten kijf staat dat mensen centraal moeten staan in het beleid dat we maken. Daarom is het belangrijk om de stem van de Amsterdammer te horen. Door te luisteren naar persoonlijke ervaringen kunnen we leren en verbeteren. Bij het ‘meten’ van de effecten van de programma’s uit Sociale Basis willen we dat verhaal horen. 

Het vaststellen van de Sociale Basis en de uitwerking ervan doen de raad en de stadsdelen samen. Om dat goed te kunnen doen, stelden we voor om een ‘stadsconferentie’ te organiseren. Deze stadsconferentie is bedoeld om in gesprek te gaan over inhoudelijke keuzes én over het proces van besluitvorming, aansturing en controle. Met enthousiasme van andere partijen en de wethouder, gaat die conferentie er ook komen.  

Wil je zien wat we besloten hebben en welke moties er zijn behandeld, dan kun je hier de raadsvergadering terugkijken. We gaan er als raad nog een keer over spreken. Dan gaan we namelijk vaststellen met welke thema’s de sociale basis de komende jaren aan de slag moet gaan. Ook de GroenLinks werkgroep sociaal domein gaat zich verdiepen in de sociale basis. Wil jij ook meedenken? Wees dan van harte welkom bij de werkgroep sociaal domein, door dit mailadres te mailen.  

Jenneke