“Maximaal inzetten op zonne-energie is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Maar zon alleen is niet genoeg. Windmolens op land zijn onmisbaar bij energietransitie”, zegt ons raadslid Jasper Groen. Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe Amsterdam dat wil doen, vind je in onze antwoorden op veelgestelde vragen over windmolens. Hieronder lees je de spreektekst van Jasper Groen tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 mei:

 

Voorzitter,

We leven in een klimaatcrisis. De IJskap op GroenLand en het permafrost gaan onherroepelijk smelten. Vorig jaar alleen al sloegen dertig miljoen mensen op de vlucht vanwege natuurrampen, zoals overstromingen of bosbranden.

Slim, voortvarend en standvastig optreden is noodzakelijk nodig om klimaatontwrichting niet verder uit de hand te laten lopen.

In die context besluiten we over het voorstel van het college voor de Amsterdamse bijdrage aan de Regionale Energie Strategie.

Iedereen is het erover eens dat een maximale inzet op zonne-energie daarbij sowieso noodzakelijk is. Ik merk op dat de coalitie in Amsterdam voor zonnepanelen in deze RES een formidabele ambitie neerlegt, wat in al het retorisch geweld een beetje onderbelicht is gebleven.

Want we hebben het in de raad toch vooral over windmolens gehad.

Wind op land is betaalbaar

Windmolens op land zijn in Nederland een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. De oppositiepartijen in de Amsterdamse raad bestrijden dit. Aan de ene kant roepen ze dat we de windmolens niet nodig hebben, omdat er voldoende alternatieven zouden zijn. Aan de andere kant blazen ze de nadelen die er aan windmolens kleven, buiten alle proporties op. En op beide manieren ondergraven ze het draagvlak voor soms moeilijke maar noodzakelijke keuzes.

Eerst over die alternatieven: natuurlijk moeten we zoveel mogelijk zonnepanelen neerleggen. Natuurlijk moeten we wind op zee maximaal inzetten. En dat doen we ook. Maar dan zijn we er nog lang niet. Wind op land is betaalbaar, beproefd en noodzakelijk om op tijd van fossiele brandstoffen af te zijn. Zeker omdat we nu al weten dat er nog veel meer schone stroom nodig is dan in de bestaande plannen voorzien is.

Niet weglopen voor moeilijke keuzes

En in alle eerlijkheid, voorzitter, wat GroenLinks betreft is dat zwaaien met alternatieven door de oppositie misleidend en ondermijnt het het draagvlak voor de transitie.

Het kwalijke is dat de oppositie ervoor wegloopt dat de transitie soms nadelen zal kennen, dat soms ook moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn, en dat je daar dan voor moet gaan staan. Voorzitter, wie mensen wijsmaakt dat de transitie makkelijk kan, is ongeloofwaardig. De VVD pretendeert een verantwoordelijke bestuurspartij te zijn, maar loopt hier weg voor haar verantwoordelijkheid.

Windmolens om klimaatdoelen te halen

Het is precies deze mentaliteit van: “duurzaamheid is wel belangrijk, maar ik heb nu even geen trek in de maatregelen die erbij horen”, die ervoor heeft gezorgd dat klimaatontwrichting zo uit de hand is gelopen.

Windmolens op land zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen, en dan moeten we voor Amsterdam geen uitzondering willen maken. Het is asociaal om onze energie af te wentelen op andere regio’s in Nederland. GroenLinks vindt dus, en zo staat het ook in het coalitieakkoord, dat we de ruimte voor windmolens in Amsterdam maximaal moeten benutten, waar dat verantwoord kan.

Extra maatregelen voor gezondheid en natuur

En voorzitter, voor het bouwen van windmolens is veel steun in Amsterdam. Dat blijkt ook uit de honderden steunbetuigingen die we de laatste weken ontvangen. Natuurlijk zijn er ook zorgen, waar de coalitie en het college goed naar geluisterd hebben.

Want laten we goed stilstaan bij wat we vandaag besluiten. Welbeschouwd stellen we nu alleen vast waar de windmolens in ieder geval niet gaan komen.

We voeren het onder verantwoordelijkheid van de regering vastgestelde RES-proces uit, maar het Amsterdamse college neemt op basis van de inspraak nog een heleboel extra maatregelen bovenop de RES om zeker te zijn dat de windmolens verantwoord zijn, voor gezondheid en natuur.

Gezondheidsonderzoek

Laten we niet vergeten dat de geluidsnormen die voor windmolens gelden nu al strenger zijn dan voor alle andere grote bronnen van geluidsoverlast: verkeer, industrie, vliegtuigen. Veel meer Amsterdammers leven al met meer geluid van verkeer dan ooit voor windmolens gaat gelden. Er is geen reden om aan te nemen dat windmolens hinderlijker of gevaarlijker zijn dan deze zaken waarvan de raad en de samenleving al lang accepteren dat die er in een drukke stad tot op zekere hoogte bij horen.

En laat me duidelijk zijn: minder geluidshinder is altijd beter. Maar een stad met nul geluidshinder verwachten is niet realistisch, en wie voor windmolens strengere regels wil dan voor alle andere bronnen, meet met twee maten en miskent de ernst van de klimaatcrisis.

Tegelijkertijd is GroenLinks blij met de Health Impact Assessment, het onderzoek dat gedaan gaat worden naar de mogelijke gezondheidseffecten. We denken dat dit onderzoek veel duidelijkheid en zekerheid kan geven en onrust wegneemt. 

Extra stap: Reflectiefase

Voorzitter, na vandaag start daarom ook die andere extra stap, de reflectiefase, waarin het college met bewoners gaat onderzoeken welk afwegingskader we in Amsterdam willen gebruiken. GroenLinks wil niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan, dus we dienen geen moties in. Wel willen we twee aandachtspunten meegeven, die ik de afgelopen weken bij bezorgde Amsterdammers heb opgehaald.

Veiligheidsnormen tuinparken

De wethouder heeft ons al gerustgesteld dat de windmolens niet in de volkstuinen komen. Maar naast gezondheidsnormen voor geluid spelen ook veiligheidsnormen voor afstand bij windmolens een rol, en zouden windmolens niet minstens op 198 meter van tuinparken moeten staan? Kan de wethouder dat uitzoeken?

Op volkstuinen langs de A10 is nu al veel meer geluidsoverlast door wegverkeer dan er ooit door windmolens zal komen. Kan de wethouder toezeggen dat ze vast laat uitzoeken of en hoe het mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld bij de A10 geluidsschermen te plaatsen voor de volkstuinders, zodat dat als optie kan worden meegenomen in de reflectiefase en zodat de geluidssituatie er mogelijk zelfs op vooruit gaat?

Voorzitter, de klimaatcrisis wacht niet, de klok tikt. Laten we werk maken van een toekomstbestendige, gezonde en duurzame stad.