Wat hebben we al gedaan?

  • We dringen er in Den Haag met kracht op aan de wetgeving over duurzaamheid te veranderen. We hebben de voormalig minister van Klimaat met klem verzocht het Nederlandse beleid voor biomassa veel strenger te maken. Zo heeft de wethouder gevraagd om de subsidies voor biomassa (SDE+) te heroverwegen. Deze brieven vind je hier en hier.
  • GroenLinks heeft in de Tweede Kamer voorgesteld om helemaal geen subsidie meer te geven aan nieuwe biomassacentrales.
  • Het college van Amsterdam heeft in zijn Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 uitgangspunten vastgelegd in een ‘Nee, tenzij’ beleid. Deze gaan onder meer over luchtkwaliteit, het gebruik van reststromen en tijdelijkheid van het gebruik van biomassa. 
  • We hebben met Vattenfall afgesproken dat ze bij de biomassacentrale duurzaamheidseisen toepassen die veel verder gaan dan de regering voorschrijft. Die eisen gaan over de herkomst van de biomassa, over het hanteren van strengere uitstootnormen en beter schoonmaken van de uitstoot, over het vervoer van de biomassa (elektrische vrachtwagens) en over het op termijn sluiten van de centrale.

Wat willen nu doen?

  • We zijn tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen. Helaas gaat niet de gemeente Amsterdam over deze centrale, maar het bestuur van Diemen, de Provincie en het Rijk. Binnen dit gegeven is het voor de stad Amsterdam beter als er toch afspraken zijn waardoor de centrale schoner wordt. Daarmee zeggen we in ieder geval niet dat we een voorstander zijn van deze centrale. 
  • We blijven bij het Rijk lobbyen voor een stop op subsidies voor biomassacentrales.

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Vaak moet de biomassa eerst vergast of vergist worden tot een biobrandstof. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, snoeiafval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Autobrandstof en elektriciteit die zijn gemaakt uit biomassa, verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen en veroorzaken daarmee minder klimaatbelasting. (Bron: Milieu Centraal)

GroenLinks Amsterdam is zeer kritisch op het gebruik van biomassa voor energie. Hele bomen mogen sowieso niet voor energie gebruikt worden, hout dat je voor nog voor andere doeleinden (planken, papier, compost) kunt gebruiken ook niet. Biomassa is op z’n hoogst een tijdelijke oplossing in de overgang naar schone energie, en dan nog onder zeer strenge voorwaarden.

Als bijvoorbeeld resthout, zaagsel of snoeiafval gebruikt worden voor energie, kan dat alleen als er garanties zijn over de duurzame herkomst van het materiaal. Gebruik van biomassa mag nooit ten kosten gaan van de natuur of biodiversiteit. Er moet een maximum gesteld worden aan op de totale hoeveelheid biomassa die er in Nederland gebruikt kan worden. Dat betekent ook dat er nu geen toestemming meer kan worden gegeven voor de bouw van nog meer biomassacentrales.

De subsidie op het verbranden van biomassa voor elektriciteit (SDE+) moet daarom gestaakt worden. Waar andere partijen vóór waren, heeft GroenLinks zich altijd sterk verzet tegen deze subsidie, want daarmee is een perverse prikkel ontstaan om biomassacentrales te bouwen. We vinden ook dat biomassacentrales niet open mogen als zij niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. 

GroenLinks landelijk opereert vanuit vergelijkbare uitgangspunten, en heeft bijvoorbeeld al twee keer gevraagd om een verbod (moratorium) op nieuw vergunningen voor biomassacentrales. Deze moties werden weggestemd door onder andere D66 en ChristenUnie. GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit. In het Europees parlement zet Bas Eickhout namens GroenLinks stevig in op duurzame toepassing van biomassa.