In het kort:

GroenLinks Amsterdam is zeer kritisch op het gebruik van biomassa als energiebron. We vinden biomassa op z’n hoogst een tijdelijke oplossing, en dan nog onder strenge voorwaarden. Hoe we dat voor ons zien, en wat die voorwaarden inhouden, kun je lezen in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Overheidssubsidie biedt energieleveranciers op dit moment een perverse financiële prikkel om biomassacentrales te bouwen. Daarom dringt onze wethouder er in Den Haag met kracht op aan de wetgeving over duurzaamheid te veranderen. GroenLinks heeft in de Tweede Kamer voorgesteld om helemaal geen subsidie meer te geven aan nieuwe biomassacentrales. Dat voorstel kreeg geen steun van D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Wat vindt GroenLinks Amsterdam van biomassa?

GroenLinks Amsterdam is zeer kritisch op het gebruik van biomassa voor energie. Hele bomen mogen sowieso niet voor energie gebruikt worden, hout dat je voor nog voor andere doeleinden (planken, papier, compost) kunt gebruiken ook niet. Biomassa is op z’n hoogst een tijdelijke oplossing in de overgang naar schone energie, en dan nog onder zeer strenge voorwaarden.

Als bijvoorbeeld resthout, zaagsel of snoeiafval gebruikt worden voor energie, kan dat alleen als er garanties zijn over de duurzame herkomst van het materiaal. Gebruik van biomassa mag nooit ten kosten gaan van de natuur of biodiversiteit. Er moet een maximum gesteld worden aan op de totale hoeveelheid biomassa die er in Nederland gebruikt kan worden. Dat betekent ook dat er nu geen toestemming meer kan worden gegeven voor de bouw van nog meer biomassacentrales.

De subsidie op het verbranden van biomassa voor elektriciteit (SDE+) moet daarom gestaakt worden. Waar andere partijen vóór waren, heeft GroenLinks zich altijd sterk verzet tegen deze subsidie, want daarmee is een perverse prikkel ontstaan om biomassacentrales te bouwen. We vinden ook dat biomassacentrales niet open mogen als zij niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit.

Wat heeft GroenLinks Amsterdam gedaan om strenge eisen aan het gebruik van biomassa te stellen?

Het college van Amsterdam heeft in zijn Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 uitgangspunten vastgelegd in een ‘Nee, tenzij’ beleid. Deze gaan onder meer over luchtkwaliteit, het gebruik van reststromen en tijdelijkheid van het gebruik van biomassa. Onze wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening) heeft twee brieven gestuurd aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) die hem verzoeken het Nederlandse beleid voor biomassa veel strenger te maken. Zo heeft de wethouder gevraagd om de subsidies voor biomassa (SDE+) te heroverwegen. Deze brieven vind je hier en hier.

Waarom wordt er dan een biomassacentrale gebouwd in Diemen?

Vanaf 2021 wil energieleverancier Vattenfall met een biomassawarmtecentrale in Diemen warmte leveren aan het oostelijk warmtenet in Amsterdam. De gemeente Amsterdam gaat niet over deze centrale. Alleen het bestuur van Diemen, van de Provincie en het Rijk gaan erover.

Binnen dit gegeven is het voor de stad Amsterdam beter als er toch afspraken zijn waardoor de centrale schoner wordt. Daarmee zeggen we in ieder geval niet dat we een voorstander zijn van deze centrale. Onze wethouder is daarom overeengekomen met Vattenfall dat ze bij de biomassacentrale duurzaamheidseisen toepassen die veel verder gaan dan de regering voorschrijft. Die eisen gaan over de herkomst van de biomassa, over het hanteren van strengere uitstootnormen en beter schoonmaken van de uitstoot, over het vervoer van de biomassa (elektrische vrachtwagens) en over het op termijn sluiten van de centrale. 

Hoe denkt GroenLinks landelijk over biomassa?

GroenLinks landelijk opereert vanuit vergelijkbare uitgangspunten, en heeft bijvoorbeeld al twee keer gevraagd om een verbod (moratorium) op nieuw vergunningen voor biomassacentrales. Deze moties werden weggestemd door onder andere D66 en ChristenUnie. GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit. In het Europees parlement zet Bas Eickhout namens GroenLinks stevig in op duurzame toepassing van biomassa.

Wat is biomassa?

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Vaak moet de biomassa eerst vergast of vergist worden tot een biobrandstof. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, snoeiafval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Autobrandstof en elektriciteit die zijn gemaakt uit biomassa, verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen en veroorzaken daarmee minder klimaatbelasting. (Bron: Milieu Centraal)

Waar kan ik meer informatie vinden over biomassa?

Zie onder meer Drawdown, Natuur en Milieu en Planbureau voor de Leefomgeving