Wat doet GroenLinks Amsterdam voor de Lutkemeer?

Aan het begin van de collegeperiode zijn wij direct aan de slag gegaan om te kijken of we een deel van de Lutkemeerpolder als mooie polder konden behouden, zoals in 2017 is gevraagd door Jorrit Nuijens (raadslid GroenLinks) in een motie. Zo hebben we gezorgd dat een deel van de Lutkemeerpolder behouden kon worden voor boerderij De Boterbloem en stadslandbouw. Daarvoor is 3 hectare vrijgemaakt. Ook wordt het bedrijventerrein zo circulair mogelijk, komt er waterberging en een ecologische verbindingszone. 

Welke activiteiten vinden nu plaats in de Lutkemeer?

Op dit moment wordt er op drie hectare (3 ha) stadslandbouw verricht. Dit is behouden en blijft beschikbaar voor stadslandbouw, dankzij dit college. Daarvoor hebben wij ons sinds 2018 voor ingezet. Deze 3 hectare grond hebben de boerderij De Boterbloem samen met Pluk! en Stadsgroenteboer in gebruik. Hier vindt stadslandbouw plaats. 

Waarom zijn er werkzaamheden gestart?

In 2013 is opnieuw een bestemmingsplan voor Bedrijventerrein vastgesteld, nadat al in 2002 een bestemmingsplan voor bedrijvigheid was vastgesteld. Dit besluit van de gemeenteraad kunnen we niet zonder meer terugdraaien. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij (GEM) Lutkemeer is de eigenaar en ontwikkelaar van de grond. 

In een bestemmingsplan zijn de gebruiksmogelijkheden van grond vastgelegd. Om ergens te kunnen wonen is de bestemming ‘wonen’ noodzakelijk. Een stuk grond waarop een woonhuis gebouwd kan worden is meer waard dan grond waarop dat niet kan. Deze waarde wordt toegevoegd door het vaststellen van het bestemmingsplan, omdat dit het recht geeft tot bouwen van het woonhuis. Als in een bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ is opgenomen, dan kunnen daar bedrijven worden gebouwd en gestart. Om een dergelijk recht weg te nemen moet planschade worden betaald, dat wordt in Nederland gebaseerd op de waarde van de juridische bestemming. dat terug te draaien kost de gemeenschap veel geld. 

Welke werkzaamheden zijn in februari 2022 gestart?

Het gaat om werkzaamheden voor de aanleg van kavels waar al een reserveringsovereenkomst voor is gesloten. In 2018 heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks verzocht geen werkzaamheden te starten als geen reserveringsovereenkomsten waren gesloten. In antwoord daarop (reactie op motie 2018/1395) heeft het college aangegeven dat het bouwrijp maken zal gebeuren per deelgebied. Echter wordt er niet bouwrijp gemaakt zolang er geen zicht is op uitgifte van één of meerdere kavels in dit deelgebied. Bij navraag is gebleken dat voor kavel 6 (fase 1B) een reserveringsovereenkomst is gesloten en dat daarvoor en voor de aanleg van een weg, nu bouwwerkzaamheden zijn gestart. 

Wat doen jullie voor Voedselpark Amsterdam?

Het initiatief om met vele deelnemers met landbouwgrond aan te kopen en te verpachten voor natuurvriendelijke landbouw ondersteunen wij van harte. Het is goed als burgers en boeren worden samengebracht en bewoners betrokken zijn bij de teelt van groente en fruit. De grond van de Lutkemeerpolder is niet van de gemeente Amsterdam alleen. In 2013 zijn de gronden ingebracht in een samenwerking van de gemeente Amsterdam en SADC, in de GEM Lutkemeer. De Gemeente Amsterdam kan hier dus niet over besluiten.

Indien we deze grond, die nu bedrijfsterrein is, ter beschikking willen stellen voor stadslandbouw, of willen verkopen aan coöperaties, dan is de inschatting dat dit de gemeente Amsterdam ongeveer 42 miljoen euro zal kosten, omdat de partijen uit de GEM Lutkemeer B.V. uitgekocht moeten worden. Voor de Lutkemeerpolder is begroot dat dit minstens 42 miljoen euro kost die dan moet worden vergoed aan de eigenaren in de GEM Lutkemeer B.V.. Dit is gebaseerd op 14 hectare van 300 euro per m2, de prijs van bedrijfsterrein in 2018.

Uiteraard is het een goed plan om meer natuurlijke landbouw of een voedselbos mogelijk te maken, eventueel met Land van Ons of andere coöperaties. We werken aan een Voedselbos op Zeeburgereiland bijvoorbeeld. Wellicht is er nog meer mogelijk op andere locaties in Amsterdam en bij de omliggende gemeenten.