1. Kandidaat-raadsleden

Van de raadsleden verwachten we dat zij:

 • volksvertegenwoordigers zijn die samen met de achterban en maatschappelijke organisaties nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en opvattingen van GroenLinks kunnen vertalen in politieke standpunten en in beleidsvoorstellen;
 • naast kennis van specifieke beleidsterreinen een brede belangstelling hebben voor thema’s die in de gemeentepolitiek spelen;
 • standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren voor verschillende doelgroepen;
 • bereid en in staat zijn ca. 30 uur per week te besteden aan het werk voor de raad en voor GroenLinks;
 • hun politieke opstelling als raadslid in samenspraak met de fractie bepalen, waarbij alleen in incidentele gevallen na overleg met de fractie afwijkend kan worden gestemd;
 • geworteld zijn en een netwerk hebben in de partij en in de Amsterdamse samenleving;
 • teamspirit en bereidheid tot samenwerking hebben.

Bovenstaande kunnen we vertalen in de volgende competenties:

 • (a) Opbouwen van een politieke agenda
  • maatschappelijk bewustzijn
  • politieke ambitie
  • analytisch en conceptueel denken
  • politieke sensitiviteit
 • (b) Creëren van draagvlak
  • relatienetwerken en coalities bouwen
  • overtuigingskracht
  • samenwerking
  • leiderschap
 • (c)Persoonlijke effectiviteit
  • authenticiteit
  • doorzettingsvermogen
  • flexibiliteit
  • partijbinding
  • communicatie en PR

2. Fractie

Voor de fractie als geheel streven we naar:

 • een goede weerspiegeling van de kwaliteiten en kenmerken van de Amsterdamse bevolking in al haar verscheidenheid;
 • een goede balans tussen doorstroming en continuïteit;
 • gezamenlijke dekking van alle relevante gemeentelijke beleidsterreinen;

3. Randvoorwaarden

Voor alle kandidaten geldt dat zij:

 • het GroenLinks verkiezingsprogramma onderschrijven en als dit op bepaalde punten niet het geval is, dit melden voordat de ALV de lijst vaststelt;
 • activiteiten uit hun heden en verleden waardoor zij in opspraak kunnen raken en die voor henzelf en GroenLinks schadelijk kunnen zijn, dienen te melden aan de kandidatencommissie (een Verklaring omtrent het Gedrag kan deel uitmaken van de procedure);
 • akkoord gaan met de landelijke afdrachtsregeling voor vertegenwoordigers van GroenLinks;
 • bij een verkiesbare plek op de lijst een actieve inbreng hebben in de verkiezingscampagne, waarbij individuele en/of voorkeurscampagnes alleen kunnen worden gevoerd in overeenstemming met de campagnecommissie;
 • eenmaal gekozen als raadslid, actief deelnemen aan de verantwoording van de fractie aan de leden en aan de jaarlijkse functioneringsgesprekken.