Natuur in de stad levert een beter leefklimaat op voor mens, plant en dier en bovendien heeft de natuur een intrinsieke waarde. Bomen, parken en andere groene zones zijn goed voor de gezondheid en juist daarom is het belangrijk dat iedere Amsterdammer daar dicht bij huis van kan genieten. Maar ook voor vlinders, bijen en hommels, slechtvalken, lepelaars en ijsvogels is natuur is de stad van essentieel belang. Parken, bankjes en wandelpaden zijn plekken waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Bovendien maakt het veranderende klimaat meer groen in de stad noodzakelijk. Meer hete dagen vragen om meer verkoelende bomen en groene daken. Zwaardere regenval vraagt om goede wateropvang in groenstroken en minder asfalt op straat. Met meer groen houden we, kortom, ons stadsklimaat aangenaam, gezond en veilig.

Er zijn nu duidelijk verschillende groentypes opgenomen met eigen bescherming en waarden, er is veel groen toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur, er zijn stille zones opgenomen en ecologische verbindingen en Amsterdamse Ecologische structuur heeft het label stadsnatuur. Dit is belangrijk, omdat het beter gaat met biodiversiteit in de stad dan op veel plekken buiten de stad. Die waarden willen we beschermen.

Een aantal van deze voornemens staat al in de Omgevingvisie Amsterdam 2050, maar is nu uitgewerkt in een nieuwe Beleidskader. Bij de Omgevingsvisie is in juli 2021 door bijna de voltallige raad een motie aangenomen die vraagt om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor uitbreiding van de Hoofdgroenstructuur. Met dit Beleidskader wordt daaraan voldaan.

In Hoofdstuk 4 Bijzondere situaties wordt een nieuwe werkwijze voorgesteld; deze werkwijze stond grotendeels ook in hoofdstuk 3 van het concept stuk dat in december 2021 ter inzage is gelegd. Het doel is dat deze nieuwe werkwijze ‘Flexibiliteit in ruil voor versterking en verbetering van het groen’ zal leiden tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering, juist ook van de ecologische waarde, van het groen. Er is een Adviescommissie door de raad ingesteld om te adviseren over de Hoofdgroenstructuur (de “TAC”). Deze commissie heeft juist ook gevraagd om deze nieuwe werkwijze. Wat GroenLinks betreft moeten we deze werkwijze evalueren nadat het vijf keer is toegepast. Daar hebben we een voorstel voor klaarliggen.

Voor GroenLinks is het vooral belangrijk dat we met deze nieuwe Hoofdgroenstructuur versterking en verbetering van het belangrijke Amsterdamse groen bereiken, juist vanwege de bijzondere waarde voor groen in de stad.