In negen gebieden in de stad wordt de verkoop van sociale huurwoningen grotendeels stop gezet, verkopen mag alleen nog onder aangescherpte voorwaarden toegestaan. Daar zijn wij blij mee, de sociale huurwoningen in deze gebieden worden zo beschermd. Al eerder vroegen we om deze bescherming, door bij de uitwerking van de prestatieafspraken rekening te houden met gebieden waar de sociale voorraad aanzienlijk lager is. In de nieuwe prestatieafspraken kennen deze gebieden nu striktere voorwaarden voor de verkoop van sociale huurwoningen. 

De verschuiving van ‘terughoudend’ zijn in de verkoop naar ‘geen verkoop, tenzij’,  is een stap in de goede richting. Zeker omdat, naast gezamenlijke afspraken, ook individuele afspraken met de woningcorporaties hierover gemaakt worden, juist op aandringen van GroenLinks. Hierdoor is het makkelijker om corporaties aan hun gemaakte afspraken te houden en waar mogelijk hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Om extra te kunnen sturen op de afspraken dienen we samen met de coalitie een motie die vraagt om een duidelijke monitor, hierin moet bijvoorbeeld staan hoeveel sociale huurwoningen er gerealiseerd zijn, wat het aantal verkochte en geliberaliseerde woningen is en hoe het staat met het verduurzamen en de kwaliteit van woningen.

GroenLinks is van mening dat de woningcorporaties versterkt moeten worden, zodat zij al hun taken kunnen vervullen. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid meer te lenen voor onderhoud en verduurzaming en een landelijk investeringsfonds, maar vooral ook het afschaffen van de vennootschapsbelasting, Daarvoor pleit onze wethouder Zita Pels regelmatig maar ook raadslid Nienke van Renssen, samen met andere raadsleden van grote steden

GroenLinks ziet het liefst een volledige stop op de verkoop van sociale huurwoningen; een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma van 2022. Wonen is een recht en zeker in een tijd waarin de bestaanszekerheid van veel mensen steeds meer onder druk staat, is het op peil houden van de sociale voorraad van cruciaal belang. Zeker omdat de wachtlijst voor een sociale huurwoning vaak jaren bedraagt. Om ervoor te zorgen dat woningen die verkocht worden toch beschikbaar kunnen blijven voor sociale huur dienden we samen met de coalitie een motie in om bij verkoop te kijken of deze woningen verkocht kunnen worden aan wooncoöperaties of aangewend kunnen worden voor woonzorgcirkels of een andere maatschappelijk doel kan dienen.  

Naast afspraken over de sociale voorraad, betaalbaarheid en nieuwbouw ligt de nadruk in de prestatieafspraken op het verduurzamen van woningen. De partijen hebben afspraken gemaakt over het isoleren van woningen, het aardgasvrij maken en daken benutten om zonne-energie op te wekken. Woningen van Amsterdammers die niet op korte termijn verbeterd kunnen worden, krijgen energieadvies en hulp bij het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Je kunt hier alle prestatieafspraken lezen.