GroenLinks investeert de komende jaren fors in het bestrijden van ongelijkheid en het radicaal verduurzamen van de stad en in democratische vernieuwing.

Ongelijkheid bestrijden

We maken 192 miljoen euro vrij voor de bestrijding van armoede en schulden en het investeren in sociaal werk en jeugdwerkloosheid. Ook maken we extra middelen (39 miljoen euro) vrij om racisme en discriminatie effectief aan te pakken en onze bondgenoten in deze strijd te ondersteunen. Voor zorg, het afschaffen van eigen bijdrages en de opvang van daklozen en ongedocumenteerden investeren we 156 miljoen euro. Om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan en te investeren in taal en inburgering en het aanpakken van het lerarentekort, is er 81 miljoen euro beschikbaar.  In aanvulling op de beschikbare ruimte Vereveningsfonds, maken we 56 miljoen euro vrij voor investeringen in sociale- en middenhuur en in het realiseren van meer woningen voor kwetsbare groepen, zoals statushouders en mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang.

Radicale verduurzaming

Om de stad radicaal te verduurzamen investeren we in totaal 217 miljoen euro, in aanvulling de reeds beschikbare middelen hiervoor in het Duurzaamheidsfonds. Voor Amsterdam aardgasvrij, zonnepanelen en verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt 117 miljoen euro vrijgemaakt. Voor de vergroening van de openbare ruimte komt er 30 miljoen euro extra beschikbaar. Om onze ambitieuze doelen voor de autovrije binnenstad te realiseren worden vergunningstarieven geleidelijk verhoogd, terwijl we 81 miljoen euro extra investeren in fietsers en voetgangers en het verbeteren van de luchtkwaliteit, bovenop de beschikbare ruimte van 75-100 miljoen euro in het Mobiliteitsfonds.

Democratisering

We willen de komende jaren Amsterdam vergaand democratiseren. We willen de budgetten voor de stadsdelen ontschotten en laten inzetten door bewoners (in totaal 52 miljoen euro). In elk gebied komt een vrij beschikbare ruimte waar bewoners en bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken (10 miljoen euro). Om Amsterdam onderdeel te laten zijn van het netwerk van progressieve Europese steden maken we 6 miljoen euro vrij voor om Amsterdam een Fearless City te laten worden.