Waarom vindt GroenLinks het belangrijk dat er windmolens komen?

Het antwoord is simpel: we hebben geen tijd te verliezen. Elke windmolen levert een forse bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. GroenLinks wil alles op alles zetten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en biodiversiteit wereldwijd te beschermen. Windenergie is schoon en we kunnen het zelf produceren, zonder afhankelijk te zijn van andere landen. Daarbij zorgen we er ook voor dat het proces circulair ingericht wordt. In ons land is wind vaak voorradig, ook op momenten dat de zon niet schijnt. Zo maakt windenergie een cruciaal deel uit van de energiemix. GroenLinks wil het potentieel aan windenergie in Amsterdam benutten zonder dat hierdoor onaanvaardbare gezondheidsrisico’s ontstaan of de natuur te veel wordt aangetast. Een bijkomend voordeel van windmolens in eigen stad is dat we door middel van lokaal eigenaarschap ervoor kunnen zorgen dat Amsterdammers mee kunnen profiteren.

Waarom komen er windmolens in Amsterdam?
 

In het Nederlands Klimaatakkoord uit 2019 staat dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderd wil hebben. De afspraak is dat Nederland daarvoor overschakelt naar duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt op zee (doel: 49 TWh) en op land (doel: 35 TWh). Energie op land valt onder verantwoordelijkheid van de zogenaamde energieregio’s waarin ons land verdeeld is. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Amsterdam is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid. In de RES heeft de energieregio afspraken gemaakt die aansluiten op landelijk beleid en de klimaatdoelstellingen. Onze gemeenteraad heeft vastgesteld dat Amsterdam een substantiële bijdrage gaat leveren aan de doelen in het klimaatakkoord. Amsterdam wil circa 17 nieuwe windmolens (50MW) plaatsen, naast zonnepanelen (400MW) op de helft van alle geschikte daken in 2030. Zo kan straks 80% van de Amsterdamse huishoudens met wind- en zonne-energie van duurzame elektriciteit worden voorzien. Maar laten we helder zijn: als een windmolen uit oogpunt van gezondheid of natuurwaarden onverantwoord is, dan komt die er ook wat ons betreft niet.

Schone energie voor Amsterdam

We zitten midden in een wereldwijde klimaatcrisis waarvan de impact groot is. Ook op Amsterdam. In ‘Onze stad van morgen’ legt het college uit wat de stad tussen nu en 2026 kan verwachten op het gebied van duurzaamheid. 

Waarom wil Amsterdam energie lokaal opwekken?  

Amsterdam is een grote stad met een grote energiebehoefte. Het is belangrijk om daar zo goed mogelijk zelf in te voorzien om lokaal eigenaarschap te kunnen nemen. Zo kunnen we zelf beslissen wat er gebeurt met de opgewekte energie. GroenLinks zit zich in om aandacht te hebben voor mensen die het het hardst nodig hebben en het meest kunnen profiteren door samen te werken met projecten zoals in de Wildemanbuurt en masterplan Zuidoost. Door samen te werken met energiecoöperaties maken we een eerlijke energietransitie mogelijk waar Amsterdammers direct van kunnen profiteren.

Daarnaast moeten er hoogspanningsleidingen en stroomnetten worden aangelegd om de energie van windmolens en zonnepanelen te vervoeren naar huizen en bedrijven. Ook daarom is het handig om energie als het even mogelijk is, van dichtbij te halen.

Lees hier meer over energiecorporaties

In deze video gaat Rutger Groot Wassink op bezoek bij de Amsterdamse Producerende Energiecoöperaties (APEC). Door samen te werken met energiecoöperaties maken we een eerlijke energietransitie mogelijk waar Amsterdammers direct van kunnen profiteren.

Op welke locaties komen windmolens?

De locaties zijn nog niet besloten. Op dit moment doet de gemeente onderzoek naar windzoekgebieden. Dit zijn gebieden die misschien geschikt zijn om windmolens te plaatsen. Sinds het voorjaar van 2023 loopt er een vergunningaanvraag door de energiecoöperatie Amsterdam Wind voor 3 windmolens aan de oostzijde van de Noorder IJ-plas. Op de website van de gemeente Amsterdam lees je meer over de windzoekgebieden. Naar verwachting wordt begin 2024 het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam (ontwerp-PWA) openbaar gemaakt. Hierin staat waar en hoe de gemeente de nieuwe windmolens op Amsterdams grondgebied wil gaan plaatsen. Op basis van dit document neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de geschikte locaties.

Hoe betrekt de gemeente de buurtbewoners bij de beslissing was windmolens komen?
 

Gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om bewoners al in een vroeg stadium te betrekken en heeft van 2019 tot en met nu vele bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn klankbordgroepen ingesteld, een expertgroep gezondheid en een expertgroep natuurwaarden. Er is een online enquête gehouden. Alle uitkomsten worden nu verwerkt in een nieuw besluit over waar de windmolens waarschijnlijk het beste passen. Naar verwachting wordt begin 2024 het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam (ontwerp-PWA) openbaar gemaakt. Daarna kan iedereen het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam en de plan-Millieueffectrapportage lezen en hierop reageren. Lees hier meer over het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam en het indienen van een zienswijze. Een tijdlijn met de belangrijkste stappen in de zoektocht naar een plaats voor windmolens staat hier.

Kan de duurzame energievoorziening niet anders opgelost worden? 

Duurzame energie kost meer ruimte en is meer aanwezig in het landschap dan fossiele energie. Een voorbeeld: een relatief kleine kolencentrale kan stroom leveren voor een miljoen mensen en bedrijven. Een windmolen levert gemiddeld energie voor duizend huishoudens. En 1 windmolen is ongeveer gelijk aan ongeveer 12 voetbalvelden aan zonnepanelen. Met alleen zonnepanelen komen we niet aan onze energiebehoefte. Daarbij is belangrijk dat windmolens en zonnepanelen elkaar goed aanvullen: als de zon niet schijnt waait het vaak, en omgekeerd. We zullen er daarom met z’n allen aan moeten wennen dat het in het Nederlandse landschap meer zichtbaar wordt dat we elektriciteit opwekken. We hebben niet meer de luxe van of/of, maar leven met de noodzaak van en/en. We moeten met elkaar deze puzzel oplossen om het klimaat en biodiversiteit te beschermen. 

De gemeente doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar geothermie en aquathermie. Het is van groot belang dat we een mix hebben van verschillende bronnen van energie die verspreid zijn over de stad.Elke windmolen levert een forse bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, windenergie maakt daarom een cruciaal deel uit van de energiemix. Dit geldt ook voor Amsterdam. Om te kunnen voorzien in onze eigen energiebehoefte en lokaal eigenaarschap van deze energie mogelijk te maken, zijn windmolens nodig.

Hoe wordt de biodiversiteit en dierenwelzijn beschermd? 

We willen klimaatontwrichting stoppen, maar ook de huidige natuur en biodiversiteit beschermen. De effecten voor de natuur hangen vooral af van de specifieke locatie. Daarom is bij ieder bestuurlijk besluit over een specifieke locatie een wettelijke plicht om de milieueffecten te onderzoeken.

GroenLinks heeft er al voor gezorgd dat bij het plaatsen van windmolens de ecologie versterkt moet worden. Windmolens kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld bijenkasten, of bijvoorbeeld met nieuw groen op land, of met extra bescherming van ecosystemen onder water. Vanzelfsprekend moet van GroenLinks rekening gehouden worden met de uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten, en zullen we pleiten voor locaties waar de impact op de natuur minimaal is.

Bij de verkenning van de zoekgebieden wordt ook gekeken naar vogelpopulaties en vliegroutes. Ook zijn er maatregelen te nemen om vogels extra te beschermen. Denk aan het verven van een van de vleugels in een opvallende kleur en het stilzetten van molens op momenten dat er veel vogels vliegen. 

Hoe wordt er rekening gehouden met de gezondheidseffecten van windmolens?

Bij het zoeken van een geschikte locatie voor windmolens moet ook het effect op de mens worden onderzocht. Als het met betrekking tot geluid of mogelijke slagschaduw niet verantwoord is om windmolens binnen een bepaalde afstand van woningen te plaatsen, gebeurt dat vanzelfsprekend niet. Ook zijn er voorschriften voor het tijdelijk uitzetten van windmolens als voorzorgsmaatregel om eventuele hinder door slagschaduw te beperken. Er zullen afspraken gemaakt worden om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het vaststellen van mogelijke geluidshinder is naast de afstand van de windmolen ook de belasting op de gevel belangrijk.

Er komen landelijke normen voor geluidshinder aan. Gemeente Amsterdam anticipeert hierop door in gesprek te gaan met de Rijksoverheid en zo veel mogelijk al op te nemen in de plannen. Meer over het geluid van windmolens en slagschaduw lees je hier.

Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar groenlinks@amsterdam.nl of neem contact op met onze woordvoerder duurzaamheid Imane Nadif i.nadif@raad.amsterdam.nl.