Uit recent onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam is gebleken dat bij veel inwoners van Amsterdam Nieuw-West sprake is van analfabetisme. Raadslid Simion Blom stelt vandaag vragen aan de wethouder over de zorgelijke percentages.

In Nederland wordt 12% van de bevolking als laaggeletterd beschouwd, voor Amsterdam ligt dat gemiddelde op 16%. In Nieuw-West blijkt nu het gemiddelde op 27% te liggen met uitschieters in sommige buurten tot ruim 40%.

GroenLinks vindt dat de gemeente extra maatregelen moet treffen om te zorgen dat deze percentages drastisch om laag gaan. Taalvaardigheid is niet alleen noodzakelijk om je weg te kunnen vinden in de samenleving, maar ook heeft taalvaardigheid invloed op je kansen op de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek van de HvA is namelijk een relatie aangetoond tussen laaggeletterdheid en het ontbreken van betaald werk.

De vragen van raadslid Simion Blom aan de wethouder:

1. Naar verwachting heeft het college ook kennisgenomen van de resultaten van dit onderzoek. Is het college met de fractie van GroenLinks onaangenaam getroffen door deze resultaten?

2. Welke projecten vinden er in Nieuw-West plaats om de taalvaardigheid van de bewoners te vergroten? En tegen welke kosten?

3. Is dat naar de mening van het college voldoende? En zo nee, aan welke extra maatregelen denkt u dan en bent u ook bereid deze uit te voeren?

4. Gaat het college opdracht geven tot nader onderzoek naar de relatie tussen analfabetisme en werkloosheid? Zo niet, waarom niet?

5. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat de taalprogramma’s gericht op vrouwen in Nieuw-West voortgezet moeten worden en de programma’s gericht op mannen ontwikkeld dan wel geïntensiveerd moeten worden?

6. Heeft het college een mening in het algemeen over het percentage analfabeten in Amsterdam dat beduidend hoger ligt dan het landelijk gemiddelde?