Samenvatting en update 8 december

De tuinparken zijn waardevolle stukken groen, beheerd en gebruikt door betrokken tuinders. Zij vormen hechte sociale gemeenschappen. We willen dat de 8000 tuinders kunnen blijven tuinieren en genieten in hun tuin en dat de tuinparken een belangrijke rol gaan spelen voor alle Amsterdammers op zoek naar rust en groen. We willen dat meer Amsterdammers ervan kunnen genieten, en dat de tuinen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen, ook voor mensen met een krappe beurs. Daar hebben we ons eerder al voor ingezet, en we zullen dat blijven doen.

De GroenLinks-fractie is blij met de inzet op behoud en versterking van de tuinparken en zal de voorstellen van het college verder beoordelen op aspecten als toegankelijkheid, groenwaarde en openheid voor de Amsterdammer. Op 9 december vindt de behandeling plaats in de commissie Ruimtelijke Ordening. Ons raadslid Nienke van Renssen (Woordvoerder RO, grondzaken en groen) zal daarin de wensen en ideeën meenemen die zij heeft opgehaald tijdens haar eerdere bezoeken en in recente gesprekken met tuinders.

Onze wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) is namens het college verantwoordelijk voor de uitwerking van het voorgestelde tuinparkenbeleid. Zij is maandag 7 december in gesprek gegaan met de besturen van tuinverenigingen. Op basis van dit gesprek laat ze weten pas op de plaats te maken met de plannen, en tijd te nemen om in gesprek te gaan over de ideeën van de tuinders.
 

Hieronder lees je onze eerdere uitleg over het voorgestelde nieuwe beleid van het college over de tuinparken:

Zekerheid

In de afgelopen jaren was op een aantal volkstuinparken in Amsterdam veel onzekerheid over het voortbestaan. Jarenlang is er bij voorgaande colleges en de verschillende stadsdelen geen echte bestuurlijke en politieke aandacht geweest voor de volkstuinparken. De gemeenteraad heeft in 2005 al uitgesproken dat de volkstuinen meer openbaar gemaakt moeten. Helaas zijn daar tot nu toe te weinig stappen in gezet. De gemeente maakt nu een inhaalslag. De tuinen worden toegankelijker voor een breder publiek, met meer voorzieningen en ruimte voor schooltuinen en groepstuinen. Er moet ook fors geïnvesteerd worden in een rioolvoorziening, want veel parken lozen afvalwater op het oppervlaktewater.

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft in overleg met de Volkstuinenbond en de Bond van Volkstuinders nu een plan gemaakt om meer zekerheid te bieden en nieuwe basisvoorzieningen aan te leggen. Het college (D66, PvdA, SP en GroenLinks) wil nu voor het eerst in de geschiedenis van de tuinparken contracten van minstens 10 jaar gaan aanbieden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Toegankelijk

De gemeente wil dus sommige stukken van de parken openstellen voor bezoekers, zodat ook andere Amsterdammers kunnen genieten van de rust, de mooie parken en het groen. Dit staat ook in de Groenvisie van wethouder Laurens Ivens (Wethouder Groen, SP). Daarin staat ook te lezen dat het college in de volkstuinparken wil inzetten op meer collectieve en kleinere tuinen en een grotere diversiteit aan tuinen. De parken kunnen zelf invulling geven aan de inrichting van parkzones die voor bezoekers worden opengesteld. Ons raadslid Nienke van Renssen (Woordvoerder RO, grondzaken en groen) is met veel tuinders in gesprek geweest op verschillende tuinparken over hun wensen, vragen en ideeën. ‘Ik zie een enorme betrokkenheid en enthousiasme onder de tuinders. Zij steken heel veel uren in professioneel beheer. Ook is er al veel inzet om de parken open te stellen en toegankelijk te maken voor wandelaars, maar ook voor kwetsbare groepen. Die beweging is al in gang gezet.’

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (raadsinformatie.nl) kun je meer lezen over de plannen van het gemeentebestuur.

Ook de plannen over de doorgaande fietspaden zoals deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsstrategie hebben onze aandacht. We gaan ervan uit dat deze sowieso niet geasfalteerd zullen worden en moeten passen bij het park. Over de paden bij Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer hebben we in de raadscommissie in januari 2020 gesproken en die afspraken zijn het uitgangspunt. De Uitvoeringsstrategie sluit daarop aan, het zou gaan om (toekomstige) recreatieve fietsverbindingen.

Maatschappelijke huur

Vanwege de eerder genoemde onzekerheid, zijn huurprijzen de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen. Om nieuwe basisvoorzieningen, zoals wettelijke verplichte riolering, aan te kunnen leggen wil de gemeente de huurprijs voor volkstuinverenigingen in lijn brengen met de norm voor maatschappelijke huur voor gemeentegrond. De prijsverhoging dekt echter nog lang niet de kosten. De overige kosten voor de vernieuwing worden betaald uit het gemeentelijke budget voor groen in de stad. Daartegenover staat dus de langdurige zekerheid (tot wel 20 jaar) voor de volkstuinparken.
 

Betaalbaarheid

Het is begrijpelijk dat prijzen bijgesteld worden om een deel van de kosten te betalen (voor de aanleg van een riool bijvoorbeeld).  Hoeveel dat is, wordt gebaseerd op wat andere maatschappelijke initiatieven betalen. We vinden het belangrijk dat de gemeente de juiste investeringen kan doen.Wij vinden dat de tuinen ook toegankelijk moeten blijven voor mensen met een laag inkomen. Bij de behandeling van dit collegevoorstel in de gemeenteraad willen wij daarom graag weten hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat de volkstuinen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Onze wethouder Marieke van Doorninck benadrukt in deze brief dat betaalbaarheid voor haar een belangrijk uitgangspunt is.
Meer informatie over de voorgestelde nieuwe huurprijzen vind je op de website van Gemeente Amsterdam. Overige kosten voor het gebruik zoals een verzekering of een verenigingsbijdrage worden door de volkstuinparken zelf geregeld en beheerd.
Update 8 december: In de vervolggesprekken met tuinders over het plan worden ook de kosten meegenomen.

 

Hoe kan ik meepraten?

Op dinsdag 8 december om 19.30 uur is de online inspreekavond volkstuinparken. 

Op woensdag 9 december vindt de behandeling plaats in de commissie Ruimtelijke Ordening. Ons raadslid Nienke van Renssen zal daarin dus de wensen en ideeën meenemen die zij heeft opgehaald tijdens haar eerdere bezoeken.