Veelgestelde vragen coronacrisis

Amsterdammers maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Hieronder een overzicht van de vragen die vaak aan ons gesteld worden. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de overheid en gemeente Amsterdam.

Hoe is de aanpak van de coronacrisis geregeld in de stad?

Alle maatregelen die worden genomen in de stad om het virus te bestrijden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De burgemeester van Amsterdam heeft de leiding, en zorgt ook voor informatievoorziening richting de burgers. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de politie en de dienst openbare orde en veiligheid zijn hierbij intensief betrokken. Het college heeft de crisisorganisatie nu ingericht langs drie thema’s: de sociale gevolgen, de gevolgen voor economie en financiën, en de gevolgen voor de infrastructuur, bouw en vervoer.

De wethouders richten zich binnen hun portefeuilles op de effecten van de crisis van de stad. Zo houdt onze wethouders Rutger Groot Wassink zich bezig met onder meer de gevolgen voor ZZP’ers, en als tijdelijk wethouder zorg is hij ook verantwoordelijk voor onder meer de mantelzorg, welzijnswerk en de opvang van daklozen. Onze wethouder Touria Meliani is in nauw contact met de culturele sector. Wethouder Marieke van Doorninck richt zich op de economische gevolgen en werkt intussen door aan de lopende projecten rond ruimte ordening en duurzaamheid.
 

Hoe kan de stad deze economische klap opvangen?  

Op de korte termijn moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen gezond en wel door deze crisis te helpen. We hebben enorm veel waardering voor al het werk dat door mensen in de vitale beroepen wordt verzet. Het is ongelooflijk hoe die onze stad en het land nu draaiende houden. Daarbij is de taak van het stadsbestuur om te zorgen dat we oog houden voor de kwetsbare Amsterdammers, dak- en thuislozen, kinderen die het moeilijk hebben thuis, ouderen die vereenzamen, mensen die zorg nodig hebben.

Op de lange termijn moeten we kijken naar hoe we onze economie kunnen laten herstellen. Dat vergt investeringen van de overheid, in een nieuwe meer duurzame, lokaal gerichte economie, en een forse inzet op werkgelegenheid. Na de crisis moet het anders.

En we moeten meer investeren in de publieke sector, met name in de zorg en het onderwijs. Als deze crisis iets heeft laten zien, dan is het wel hoe cruciaal medewerkers in de zorg en het onderwijs zijn voor onze samenleving. Zij verdienen betere beloningen en meer waardering.

 

Waar houdt GroenLinks zich mee bezig? 

We vinden het allereerst belangrijk dat mensen tijdens deze crisis zoveel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vanzelfsprekend zijn dat de mensen die behandeld moeten worden voor een corona-infectie: kan deze zorg in de regio geboden worden, zo veilig mogelijk voor de zorgverleners zelf?

Maar ook al die Amsterdammers die andere zorg krijgen, bijvoorbeeld vanuit het welzijnswerk of hulp van mantelzorgers, moeten nog steeds zorg krijgen of ondersteund worden, ook al gaat dat nu soms op een andere manier dan eerst. Bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen kunnen nu hun familie niet zien. Dat is afschuwelijk. We vinden het belangrijk dat zij ook op andere manieren sociaal contact kunnen onderhouden. Welzijn en welzijnswerk kan hier van levensbelang zijn.

We maken ons erg zorgen over de kwetsbare groepen in de stad, zoals dak- en thuisloze mensen, met en zonder papieren. Er worden veel mensen opgevangen in Amsterdam, maar vaak ook in grote groepen bij elkaar, omdat dat niet langer veilig is zijn veel nieuwe opvang plekken nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor inloopvoorzieningen. Wij dringen er bij de gemeente op aan dat er meer en veilige plekken komen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

En we hebben zorgen over de gevolgen voor kinderen die nu thuisonderwijs krijgen. Niet elk kind heeft thuis de juiste omstandigheden om goed te leren. Deze situatie kan achterstanden en ongelijkheid vergroten. Het college heeft hier gelukkig ook aandacht voor.

En niet in de laatste plaats zien we al de economische gevolgen voor de stad. Veel Amsterdammers maken zich zorgen over hun baan, inkomen en onderneming. De kans is groot dat we op een recessie afstevenen en  het doet pijn te weten dat in een recessie altijd de laagste inkomens het hardst worden getroffen. We willen die pijn zo goed mogelijk verzachten. Gelukkig worden er nu al veel maatregelen genomen. Maar in de toekomst moeten we ook kijken hoe we mensen met flexibele banen beter kunnen beschermen.

Welke maatregelen worden er genomen om mensen te helpen? 

Op de website van de gemeente Amsterdam vind je de meest recente informatie. Zo zijn er een aantal financiële tegemoetkomingen voor ondernemers en ZZP’ers. Zo kunnen ZZP'ers een bijdrage ontvangen van 1000 of 1500 euro per maand, afhankelijk van de gezinssituatie. Werkgevers kunnen voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken kunnen in de hele stad gratis parkeren tot in elk geval 31 mei 2020. . Instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, hoeven dit jaar niet aan de gestelde eisen te voldoen, zoals bezoekersaantallen of inkomsten uit kaartverkoop. De gemeente is intussen druk aan het inventariseren wat de precieze impact is van het coronavirus op de cultuur in Amsterdam. Er zijn 75 extra slaapplekken op een nieuwe locatie, en de winteropvang wordt voor kwetsbare groepen verlengd tot 1 mei. Ook zijn er isolatieplekken voor zieke mensen zonder thuisbasis.

Hoe gaat de politiek in de stad nu door?

Er wordt zo min mogelijk fysiek vergaderd en de voorschriften van de overheid worden ook op het gemeentehuis gevolgd. Maar het is belangrijk dat het debat blijft plaatsvinden, omdat juist in tijden van crisis de democratie moet blijven functioneren. We stellen daarom vragen aan het college over de aanpak van de crisis en over andere urgente zaken die spelen. 

We hebben veel waardering voor de burgemeester, de wethouders, ambtenaren en uitvoerende organisaties die nu verantwoordelijkheid dragen in deze crisis. En tegelijkertijd is het onze taak om de vragen en zorgen van Amsterdammers over te brengen en de controlerende taak als gemeenteraad uit te oefenen. Ook zijn er onderwerpen die ondanks de crisis door blijven gaan, daar blijven we strijden voor een eerlijke en groene stad.

Hoe zijn jullie bereikbaar voor vragen?

Veel Amsterdammers weten ons goed te vinden via sociale media en mail (vragen@groenlinksamsterdam.nl). Ze uiten hun zorgen of brengen kwetsbare groepen Amsterdammers onder onze aandacht. 

Ligt het gewone werk intussen stil? 

Nee, zeker niet. Sommige dingen, zoals de aanbesteding van jeugdzorg, kunnen simpelweg niet wachten. We werken intussen door aan een klimaatneutrale stad, met voldoende groen en woningen voor iedereen. Zo bracht onze wethouder Marieke van Doorninck plannen uit voor extra woningen en radicale vergroening van de NDSM-werf

Ik wil graag helpen. Wat kan ik zelf doen?

Het is mooi om te zien hoe Amsterdammers op uiteenlopende manieren initiatief nemen om elkaar te helpen. Zo is er de website van voor elkaar Amsterdam, is er het initiatief Granny Post dat oproept post te sturen naar verzorgingstehuizen. Ook helpen kerken en moskeeën waar ze kunnen. En nog dichterbij huis kun je natuurlijk ook altijd aan buren of anderen om je heen vragen of ze je hulp kunnen gebruiken.