Samen werken we aan een groene en sociale stad. Verschillende Amsterdamse leden van GroenLinks zijn georganiseerd in werkgroepen die meedenken over hoe we onze idealen kunnen realiseren. Actieve werkgroepen dragen bij aan een levendige afdeling.

Wil jij met raadsleden meedenken over hun portefeuilles? Of vind je het leuk om met andere mensen kennis en ideeën uit te wisselen over thema's als onderwijs of duurzaamheid? Dan is een werkgroep wellicht iets voor jou.

Op 20 juni 2020 organiseren de werkgroepen een gezamenlijke online werkgroepenconferentie van 15.00 uur tot 17.00 uur. Op die dag leren de werkgroepleden elkaar kennen, spreken we over het effect van de coronacrisis op verschillende thema’s en worden we bijgepraat over de gemeentepolitiek. Als je lid bent van een werkgroep, actief binnen GroenLinks of gewoon nieuwsgierig bent: wees welkom!

Hieronder geven we vast graag een update vanuit de werkgroepen:

 

De werkgroep Vluchtelingen heeft digitaal vergaderd over de situatie van ongedocumenteerden in de stad, alsook over vrouwelijke statushouders. Voor beide groepen is deze tijd extra moeilijk. De signalen die de werkgroep hierover heeft gekregen zijn gedeeld met de raadsleden die hierover vragen hebben gesteld aan het college.

De geplande avond over vrouwelijke statushouders is verplaatst naar september en in de tussentijd is er gewerkt aan een tienpuntenplan ter versterking van de positie van deze vrouwen. De werkgroep wil dit plan aanbieden tijdens een maaltijd aan wethouder van Sociale Zaken Rutger Groot Wassink, en hierbij ook andere sprekers uitnodigen om dit plan te bespreken.

 

De werkgroep Wonen & Ruimtelijke Ordening streeft ernaar een aantal thema’s “projectmatig” uit te werken, waarbij de leden uiteenlopende bijdragen kunnen leveren. Het afgelopen jaar zijn onder meer thema’s als Airbnb, verkamering, huisvesting kwetsbare jongeren, loden waterleidingen en het bouwen aan een betaalbaar Amsterdam aan de orde gekomen. En natuurlijk bespreekt de werkgroep ook wat de effecten zijn van de huidige crisis op huisvesting, bijvoorbeeld dat het voor mensen die in de financiële problemen zijn gekomen veel moeilijker is om de huur te betalen.

 

De werkgroep Onderwijs heeft onlangs online vergaderd en de grote gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs besproken. De problemen in het onderwijs zijn nijpend. Kinderen hebben het lang zonder hun vertrouwde leraren moeten doen, en de verantwoordelijkheid om de kinderen te onderwijzen verschoof naar de ouders. Niet elke ouder is in staat een kind dezelfde kwaliteit van onderwijs bieden. Zodoende wordt de ongelijkheid in het onderwijs met elke gemiste schooldag groter. Daarom is in samenwerking met de raadsleden een online brainstorm georganiseerd om te praten over hoe deze problematiek, en ongelijkheid in het onderwijs in het algemeen, het hoofd te bieden.

 

Het Ondernemersnetwerk van GroenLinks Amsterdam brengt politici en ondernemers samen die duurzaamheid en sociaal ondernemen een warm hart toedragen. Het netwerk heeft een visietekst geschreven over hoe de economie er na de crisis uit kan gaan zien als we de nadruk leggen op duurzaamheid en inclusiviteit. Een greep uit die tekst: ‘Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het tijd is geworden om na te denken over wat er echt toe doet in onze samenleving en economie. Er moet meer aandacht naar datgene wat waarde toevoegt en niet langer naar dat wat zorgt voor winst op korte termijn, maar op de lange termijn waarde onttrekt, vervuilend of anderszins schadelijk is.’ De gehele tekst vind je hier [link].

 

De werkgroep Democratisering denkt na over hoe het politieke en bestuurlijke proces democratischer gemaakt kan worden, met meer ruimte voor burgerinitiatieven, buurtrechten, buurtbegrotingen en het ontwikkelen van een Amsterdamse interpretatie van de ‘commons’ en het ‘fearless city’-concept. Door de coronacrisis is het lastiger geworden om invulling te geven aan participatie, inspraak, meedoen; zaken waarvoor vaak (intensief) contact nodig is. Daardoor moeten we nu nadenken over gedigitaliseerde democratisering, en vooral over hoe we daarbij álle groepen in de samenleving kunnen betrekken.

 

Binnen de werkgroep Kunst & Cultuur hebben veel leden direct te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Van de ene op de andere dag was er voor veel mensen geen werk meer en de vooruitzichten zijn vooralsnog slecht. De werkgroep heeft, ook op landelijk niveau, actief meegewerkt aan oplossingen. In Amsterdam heeft wethouder Meliani verregaande maatregelen genomen, waar de werkgroep erg blij mee is. Daarnaast zet de werkgroep zich in om binnen het broedplaatsenbeleid ondersteuning te vinden voor de huurders die het nu zwaar hebben.

 

De werkgroep Sociaal Domein is ook digitaal bij elkaar gekomen en momenteel aan het onderzoeken hoe de coronacrisis het sociaal domein raakt en welke gevolgen, maar zeker ook kansen dit voor de toekomst biedt. Dit doen ze door in gesprek te gaan met mensen uit het veld; zorgaanbieders en medewerkers in de stad. Via hen horen ze de zorgen die er leven over de situatie van henzelf en hun cliënten in bijvoorbeeld de jeugdhulp. Op deze manier probeert de werkgroep de eerste stappen te zetten in het vergroten van een waardevol netwerk in het sociaal domein. Tijdens de werkgroepenconferentie komen er ook twee belangrijke thema's uit het sociaal domein aan bod: bestaanszekerheid en de gezondheidszorg.

 

De werkgroep Duurzaamheid wordt op dit moment heropgericht. Er is een enthousiaste nieuwe voorzitter begonnen die op zoek is naar nieuwe leden met interesse in duurzaamheid. Wil je meedenken over thema’s als de energietransitie en de circulaire economie? Stuur een mail met motivatie naar duurzaamheid.bestuur@groenlinksamsterdam.nl

 

De werkgroep Verkeer & Stedenbouw is tijdens deze coronacrisis niet bijeen gekomen, maar heeft nu wel een digitale bijeenkomst gepland deze maand, om te overleggen hoe zij verder gaan. Ze spreken met elkaar over hoe er verder gewerkt kan worden aan grote thema’s zoals ‘Amsterdam autoluw’ en de mobiliteitsproblemen van de metropoolregio. Daarnaast zijn ze op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 

Ook voor de werkgroepen Groen & Dierenwelzijn en Diversiteit worden gesprekken gevoerd met kandidaat-voorzitters. Zodra deze procedures afgerond zijn, gaan ook deze werkgroepen weer aan de slag en zullen we ook weer een oproep doen voor nieuwe leden.

Voor wie de werkgroepen nog beter wil leren kennen: 20 juni is zogezegd je kans. Ook als je al lid bent van een werkgroep, graag eens meepraat, of gewoon benieuwd bent: wees welkom en meld je aan via dit formulier.

Voor meer informatie over de werkgroepenconferentie en over de werkgroepen kan je terecht bij Diederik Imfeld, Coördinator Werkgroepen, via werkgroepen@groenlinksamsterdam.nl