Vanmiddag debatteerde de gemeenteraad over het programakkoord. Het akkoord werd aangenomen met een grote linkse meerderheid van PvdA, GroenLinks en SP: 33 stemmen vóór en slechts 12 tegen.

Dit is de tekst van Maarten van Poelgeest over het programakkoord in de raadsvergadering van 26 april 2006.

Voorzitter,

Dit programakkoord is meer dan een verzameling zakelijke afspraken tussen twee partijen die er in geslaagd zijn compromissen te sluiten.
Dit programakkoord, of beter nog, een Rood-Groene coalitie is vooral de uitdrukking van het feit dat PvdA en GroenLinks het eens zijn over de vraag welke grote opdrachten er liggen voor de stad, elkaar waarderen en vertrouwen, en met eenzelfde gevoel voor urgentie – je zou bijna zeggen, revolutionair ongeduld – problemen te lijf willen.
Met Rood-Groen slaat Amsterdam duidelijk linksaf. Misschien niet kort door de bocht, maar de koerswijziging is er. Niet alleen centraal stedelijk, maar ook in veel stadsdelen. Voor GroenLinks gaat dit commitment verder dan de komende vier jaar. Wat ons betreft is de bestuurlijke as in de stad duurzaam verschoven.

Amsterdam moet een stad van kansen zijn. Een plek waar mensen hun talenten kunnen ontplooien en vooruit willen. Tegelijk is Amsterdam ook een stad waar mensen kunnen aarden. Dynamiek, vrijheid en creativiteit moeten hand in hand gaan met solidariteit, geborgenheid en sociale rechtvaardigheid. Het zijn de mensen die Amsterdam maken.
Emancipatie en sociale mobiliteit zijn niet vanzelfsprekend. En juist in die opdracht hebben PvdA en GroenLinks elkaar gevonden. Wat dat betreft zijn oude idealen actueler dan ooit. Zelfverheffing. Bestrijden van uitsluiting en armoede. Iedereen doet mee.

Maar ook nieuwe kwesties dienen zich aan.
Rood-Groen gruwt er van dat migranten steeds als probleem of misschien wel als een gevaar gebrandmerkt worden. Niet alleen GroenLinks, maar ook Job Cohen en Ahmed Aboutaleb hebben zich hierover al herhaalde malen uitgesproken. Dat bindt en verbindt ons.

Milieu en de compacte stad. Juist ter wille van het milieu kiest Rood-Groen voor de concentratie van wonen en werken. Goed voor de open ruimte, goed voor fijnmazig openbaar vervoer. Concentratie van mensen en functies betekent ook concentratie van vervuiling. Maar ook stadsbewoners hebben recht op een gezond milieu, op schone lucht en op groen. Daar gaat Rood-Groen aan werken.

Het gesloten akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat het vertrouwen over en weer groot is. De overtuiging dat het akkoord ook voor elke partij afzonderlijk voldoende herkenbare punten moet bevatten en de wijze waarop die elkaar gegund zijn, heeft die vertrouwensband in het onderhandelingsproces alleen maar verstevigd.

Wat zijn herkenbare punten voor GroenLinks?
- meer mensen komen straks in aanmerking voor de armoederegelingen; de grens gaat omhoog van 105% van het minimum naar 110%; hiervoor is extra geld uitgetrokken;
- iets meer dan helft van het bedrag dat de gemeente bij legt vanwege een eerdere korting van het rijk op de armoedemiddelen wordt in deze collegeperiode structureel gemaakt;
- er wordt werk gemaakt van het helpen van mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan; participatiebanen en sociale activering krijgen meer aandacht;
- mensen met een participatiebaan krijgen standaard een onkostenvergoeding;
- bekeken wordt of het mogelijk is bedrijven die echt iets doen aan het creëren van stageplaatsen een korting te geven op gemeentelijke lasten;
- op het gebied van veiligheid wordt ingezet op het helpen en van straat halen van veelplegers, verslaafden en psychisch gestoorden;
- we willen veel meer buurtregisseurs;
- kinderen en hun toekomstige kansen komen centraal te staan; er komt geld voor brede scholen; er wordt naar gestreefd iedere school van een voorschool te voorzien; voor dat laatste wordt flink geld uitgetrokken;
- meer allochtone leraren voor de klas;
- forse investeringen in meer en betere maatschappelijk voorzieningen; uitvoering van het Programma Maatschappelijke Investeringen;
- extra inzet op het aanpakken van huiselijk geweld;
- zelforganisaties zullen niet langer alleen afhankelijk zijn van projectsubsidies; hiervoor wordt extra geld uitgetrokken;
- de inzet om in 2010 alle dak- en thuislozen en verslaafden een persoonsgericht aanbod en onderdak te bieden;
- een verschuiving binnen het mobiliteitsfonds van auto naar openbaar vervoer en fiets;
- geen verbinding door het Gein tussen de A6 en de A9;
- uitvoering van het in de gemeenteraad aangescherpte Actieplan Luchtkwaliteit; hiervoor is in de eerste twee jaar 15 miljoen gereserveerd;
- investeringen in Groen; een begin maken met een mooi groen gebied in de Westelijke Polders; hiervoor is de eerste twee jaar 12 miljoen uitgetrokken;
- verkoop van sociale woningen in de bestaande voorraad kan alleen doorgaan wanneer corporaties nieuwe sociale woningen neerzetten;
- vrij precieze aanbiedingsafspraken, waarin zaken als doelgroepen, huurprijsniveau, woninggrootte, spreiding en nieuwbouw worden vastgelegd;
- onderzoek naar het mogelijk maken van wonen/werken in het Westelijk Havengebied binnen de Ring en de Noordelijke IJ-oevers; hierbij wordt ook bekeken of er tussen Westerpark en Noord een fietsbrug kan komen;
- meer financiële armslag voor het Amsterdam Fonds voor de Kunst om projecten te stimuleren; extra geld voor cultuureducatie;
- geen privatisering van Schiphol en Amsterdam verkoopt haar aandelen niet;
- mogelijk op termijn meer geld voor stadsdelen omdat deze de laatste jaren er steeds meer ontwikkeltaken bij hebben gekregen;

Voor GroenLinks zijn er straks twee mooie portefeuilles.
Marijke Vos is onze kandidaat voor de portefeuille Zorg, Milieu/Groen/Openbare Ruimte en Personeel & Organisatie.
Met de invoering van de WMO komt 400 miljoen naar Amsterdam. Dat is niet meer geld dan er nu uitgegeven wordt, maar wel met heel veel extra beleidsvrijheid.
Daarnaast komt er 36 miljoen Euro extra van het rijk naar Amsterdam voor de opvang van verslaafden en psychisch gestoorden. Mensen die deels al in de bestaande opvang zitten. Ook hier dus voldoende financiële armslag om er iets moois van te maken.
Bij Milieu en Groen zijn er volop kansen de komende twee jaar veel in beweging te zetten. Er is geld voor.
Ik zelf ben de kandidaat van GroenLinks voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Water en ICT.
Het wordt het komende jaar spannend of het gaat lukken op de Zuid-As het dokmodel te realiseren. Dat zou prachtig zijn. Niet alleen als nieuwe economische motor, maar als een prachtig nieuw stuk stad met gemengd wonen en werken op een plek die uitstekend is ontsloten met het openbaar vervoer.
De discussie tussen het rijk en de regio, de Noordvleugel, over de woningbouwopgave voor 150.000 extra woningen tot 2030, met alle daar bij horende noodzakelijke extra infrastructuur, komt de komende maanden in het finale stadium. Ook hier geldt dat er veel aan kwaliteit te winnen is.
Tot slot de onderhandelingen met de corporaties over grondprijzen, woningbouwproductie, doelgroepen etc. Dit zal geen gemakkelijke klus zijn, maar wel broodnodig. Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe, andere relatie tussen gemeente en corporaties komt, waarin het elkaar afrekenen op concrete resultaten centraal staat.

Voorzitter,
Een team van gelijkgestemden staat te klaar om met veel ambitie aan het werk te gaan. GroenLinks stapt vol vertrouwen in dit College. Het eerste Rood-Groene college van Amsterdam. Amsterdam heeft de afslag naar links genomen. Nu Den Haag nog.