Maidenspeech Nienke van Renssen

Op woensdag 16 mei 2018, vlak na geinstalleerd te zijn als raadslid, hield Nienke van Renssen haar maidenspeech in de gemeenteraad. Haar spreektekst kan je hieronder lezen.

De stad staat niet op zich, maar wordt gevormd door ons samen, door de keuzes die wij maken. Dat geldt voor de stad Amsterdam zoals die vandaag rondom ons ligt en dat geldt voor de stad van de toekomst. Een leefbare en open stad, maar vooral ook de duurzame en klimaatbestendige stad die Amsterdam wil zijn.

Vandaag spreken we over het bestemmingsplan De Baarsjes, recent nog behandeld in de TAR door Jorrit Nuijens. Het is voor mij een grote eer om hierover te mogen spreken en hem op te mogen volgen als woordvoerder ruimtelijke ordening van GroenLinks. Een grote eer en een grote verantwoordelijkheid.

De stad maken we samen. Bewoners van Oud-West vroegen meer dan een jaar geleden de aandacht voor de waarde van groene binnentuinen. Met de petitie “ Amsterdam verbouwt en versteent”. Onze aandacht vragen ze vandaag opnieuw in het recent binnengekomen raadsadres over de Expertmeeting Binnentuinen van maart 2017.

Motie
Nog te veel is onbekend over de onderkeldering van binnentuinen in Amsterdam. Hiertoe is nader onderzoek noodzakelijk. Dit is nodig om de gevolgen van onderkeldering in kaart te brengen op de

  • grondwaterstand
  • waterberging en infiltratie en
  • fundering en vochtproblemen op nabijgelegen percelen.

Voor de klimaatbestendigheid van de stad is het van belang dat de grond voldoende water kan bergen ter voorkoming van wateroverlast, maar ook dat de grond bestand is tegen droogte, bij hittestress. Kelders toevoegen in binnentuinen kan het effect hebben van een baksteen in een aquarium, de problemen worden verplaatst naar omliggende percelen met alle gevolgen van dien. De ruimte is immers beperkt.

Graag dienen wij vandaag een motie in met het verzoek aan het college om nader onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van onderkeldering in de gehele stad, het college te verzoeken een afwegingskader op te stellen voor vergunningaanvragen en daarbij ook te kijken naar de samenhang met uitbouwen.

Amendement
De aanleiding voor die motie is het bestemmingsplan De Baarsjes. In dit bestemmingsplan is een regeling opgenomen, die het onderkelderen van bijgebouwen mogelijk maakt. Bij recht kan dan een kelder in de tuin onder de aanbouw worden aangelegd. Dat is een uitbreiding ten opzichte van het op dit moment geldende bestemmingsplan. De uitbouwregeling op grond van nationale regeling, het Bor, kunnen we niet aanpassen, het bestemmingsplan echter wel.

De Baarsjes is een wijk met relatief veel steen en weinig vierkante meter groen per inwoner. De binnentuinen spelen een belangrijke rol voor de groenstructuur en openhouden van de binnentuinen is belangrijk voor het rainproof houden van de wijk. De voorgestelde regeling vergroot de druk op de binnentuinen en niet onbelangrijk werkt speculatie in de hand en heeft een prijsopdrijvend effect.

Met dit amendement dat wordt gesteund door D66, PvdA en SP wordt de mogelijkheid geschrapt in de planregels om de aanbouwen en daarmee de binnentuinen te onderkelderen. In samenwerking met ambtenaren hebben we het amendement zo opgesteld, waarvoor onze dank. Gelet op het feit dat de gevolgen van onderkeldering nog niet voldoende bekend zijn, achten de indieners van dit amendement het niet wenselijk dat in een conserverend bestemmingsplan een uitbreiding van de bouwmogelijkheden wordt opgenomen.

Voorzitter, we moeten werken aan een spoedige oplossing voor de uitbouwende stad. Bouwen is niet alleen stenen stapelen, maar ook een leefbare en groene stad creeeren en behouden. Vandaar dat ik de raad hierbij wil voorstellen deze motie en dit amendement aan te nemen.