Profiel DB’ers

Uiteraard verwachten wij van een dagelijks bestuurder dat men lid is van GroenLinks en zich verbonden voelt aan de partij; of affiniteit heeft met het gedachtegoed van GroenLinks en bereid is te investeren in de relatie met de partij.

GroenLinks Amsterdam hecht grote waarde aan diversiteit in alle verschijningsvormen.

Een GroenLinks DB’er:

 • Heeft bestuurlijke ervaring en/of leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Heeft politieke visie en weet dit strategisch in te zetten;
 • Heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Heeft aantoonbare binding met de stad Amsterdam, en een specifiek stadsdeel (of stadsdelen) in het bijzonder;
 • Onderschrijft het GroenLinks-programma, eventueel behoudens expliciet vooraf gemaakte voorbehouden;
 • Heeft bij voorkeur draagvlak binnen de partij en weet de partij overtuigend naar buiten toe te vertegenwoordigen.

En heeft de volgende competentievereisten:

 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Politiek strategisch inzicht, onderhandelvaardigheden en politieke (organisatie)sensitiviteit
 • Verbindend vermogen

Daarnaast is het van belang dat de DB’ers die GroenLinks zullen vertegenwoordigen in de stadsdelen een visie hebben op bestuurlijke en democratische vernieuwing en bereid zijn vergaande voorstellen op dit gebied in het stadsdeel in de praktijk te brengen. Het bestuurlijk stelsel van de periode 2018-2022 schiet op veel vlakken tekort. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om het stelsel op een aantal belangrijke punten te wijzigen. Doel daarvan is dat het lokale bestuur in de stadsdelen versterkt wordt en inwoners meer toegang en zeggenschap krijgen.[1] 

Belangrijke wijzigingen zijn o.a.: Een steviger mandaat voor DB’ers en meer controlerende en kaderstellende taken en bevoegdheden voor stadsdeelcommissies, invoering van gelote stadspanels, verkenning naar deels gelote stadsdeelcommissies. Het nieuwe beleid en de regels moeten de volgende periode in de praktijk worden gebracht. Dit vraagt wat van het centrale stadsbestuur en de stadsdeelcommissies, maar vergt ook een proactieve en daadkrachtige positie van de DB’ers in de stadsdelen. De komende periode zullen DB’ers nog meer dan voorheen vooraan staan bij de uitvoering van de democratische agenda van de stad. Denk bijvoorbeeld aan de participatie en inspraakprocessen in de stadsdelen, de buurtbudgetten en buurtrechten.

Procedure kandidaat DB’ers

De procedure voor het selecteren van kandidaat-DB’ers is als volgt:

Op 23 november wordt het profiel en de procedure gepubliceerd op de website van GroenLinks Amsterdam.

Vanaf dat moment kunnen kandidaten zich tot en met 5 december 23.59 uur melden met een motivatiebrief en cv bij de selectiecommissie via (dagelijksbestuurder@groenlinksamsterdam.nl). Ook de huidige DB’ers dienen te solliciteren indien zij in aanmerking willen komen voor een volgende termijn. De gespreksrondes vinden plaats in december en januari.

De selectiecommissie bestaat uit: Zeeger Ernsting, Wil Codrington, Talitha Koek, Imane Nadif, Lieke Thesingh en Dirk de Jager.

De commissie nodigt na toetsing aan het profiel (een selectie van) kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek. Deze gesprekken zullen gaan over de kwalificaties van de kandidaat, inzetbaarheid (in welk stadsdeel) en met name visie op democratische bestuurlijke vernieuwing. Indien nodig volgt een tweede gesprek. Tevens consulteert de commissie de desbetreffende afdeling en stadsdeelcommissiefractie.

In januari 2022 komt de commissie waar mogelijk met een dubbele adviesvoordracht per stadsdeel die aan de lijsttrekker wordt meegegeven. De voordracht bestaat uit een voorkeurskandidaat en een nummer 2. Alle kandidaten worden hiervan op de hoogte gesteld. Daarna worden de kandidaat-DB’ers in de verschillende stadsdelen half januari gepresenteerd.

Een definitief besluit over de voordracht van GroenLinks DB’ers wordt genomen door de nieuwe gemeenteraadsfractie op voordracht van de lijsttrekker. Dit vindt pas plaats bij deelname van GroenLinks aan een nieuw college van B&W.

Daarna ziet het algemene proces over de benoeming er als volgt uit: Het college van B&W doet een voordracht over de te benoemen DB’ers per stadsdeel, die ter instemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Over deze voordracht wordt per stadsdeel advies gevraagd aan de stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies organiseren per stadsdeel een hoorzitting met de voorgedragen kandidaten. Vervolgens stemmen de stadsdeelcommissies per kandidaat over de adviesvraag van het college van B&W. De voordracht wordt samen met het advies van de stadsdeelcommissie aan de gemeenteraad aangeboden, waarna de gemeenteraad over de voordracht stemt.

Bijlagen voor kandidaten:

[1] Voor meer informatie over het nieuwe bestuurlijke stelsel kijk hier.