De gemeenteraad steunt dit initiatiefvoorstel van GroenLinks. Bijna iedere Amsterdammer is elk dag een voetganger. Toch is de wandelende weggebruiker nog vaak het kind van de rekening in de openbare ruimte. Dat moet dringend veranderen, meende de GroenLinksfractie in 2009. Vandaag stemde de gemeenteraad in met het raadsinitiatief “De Voetganger Keizer – meer ruimte voor de Amsterdamse tweevoeter”. De raad draagt het College van B&W op meer prioriteit te geven aan voetgangers in de stad. Initiatiefnemer Fjodor Molenaar van GroenLinks is opgetogen: “Dit besluit helpt de voetganger in Amsterdam weer op pad!”

Het wordt steeds drukker in de stad, maar voor voetgangers blijft lang niet altijd voldoende ruimte over. Bij herinrichtingsprojecten wordt aan verkeersdeelnemers zoals auto’s, fietsen en het OV ruimte toegekend op basis van vastgestelde normen. De optelsom van deze claims gaat vaak ten koste van de ruimte voor voetgangers. Terwijl het aantal voetgangers sterk groeit, worden trottoirs nog regelmatig versmald. Bovendien worden stoepen toenemend voor terrassen, fietsenrekken, afvalcontainers en winkeluitstallingen gebruikt. Reden voor GroenLinks om de benodigde ruimte voor het groeiend aantal voetgangers structureel te willen waarborgen.

Op voorstel van GroenLinks draagt de gemeenteraad het College vandaag op om te zorgen voor meer ruimte voor voetgangersgebieden en langzaam verkeer in het gebied binnen de ringweg A10, en daarbij rekening te houden met het groeiende aantal inwoners en bezoekers. De raad acht het van belang om bij herinrichtingen telkens een expliciete afweging te maken tussen de ruimtelijke kwaliteit, de gewenste (verblijfs)functies en het belang van de diverse vervoerswijzen – waaronder dus ook voetgangers.

Om voetgangers een volwaardige uitgangspositie te geven, is besloten dat de benodigde ruimte voor voetgangers bij herinrichtingen expliciet in beeld moet worden gebracht en meegewogen. De raad wil dat het College heldere keuzes voorlegt op basis van stedenbouwkundige, planologische en verkeerskundige argumenten. Innovatieve oplossingen zoals shared space (openbare ruimte zonder verkeersborden of verkeerslichten) kunnen daarbij worden ingezet om inrichtingsknelpunten in de binnenstedelijke openbare ruimte op te helpen lossen.

Initiatiefnemer Fjodor Molenaar van GroenLinks is verheugd over de steun van de gemeenteraad: “Deze aanpak past bij onze ambitie voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Samen met de stadsdelen binnen ring zal het gemeentebestuur de voorstellen nu uitwerken en later dit jaar aan de raad voorleggen. Ik heb hoge verwachtingen van de uitwerking door het College.”