Amsterdam gaat inzetten op ‘circulair slopen’, zo heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een  motie van GroenLinks. ‘Circulair slopen’ betekent dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, bijvoorbeeld om nul-op-de-meter woningen ervoor in de plaats te bouwen, zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt. Dat bespaart materiaal, CO2 en creëert ook nog banen.

De bouwsector is behoudend; op dit moment wordt bij sloop het bouwpuin nog al te vaak gewoon afgevoerd en gestort of verbrand. In het beste geval wordt een deel van het materiaal gerecycled. Het is echter vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vaak financieel, veel gunstiger om zoveel mogelijk materiaal ongeschonden uit het gebouw te halen. Daarna kan het, eventueel nadat het materiaal is gerepareerd en opgeknapt, worden hergebruikt in de bouw. Het slopen en opknappen is arbeidsintensiever dan traditioneel slopen en zorgt dus voor werkgelegenheid.

In Rotterdam heeft een succesvol project al bewezen dat dit niet slechts theorie is, maar gewoon werkt. Bij één project waren de sloopkosten weliswaar 15% hoger, maar dat werd terugverdiend door lagere puinstortkosten en hergebruik. De milieuwinst en extra werkgelegenheid waren dus ‘gratis’. Toch vindt circulair bouwen nog te weinig navolging; het vergt goede planning en meerdere partijen die eraan gecommitteerd zijn. Het is essentieel om vraag en aanbod van gesloopte materialen optimaal op elkaar af te stemmen. Naarmate het vanzelfsprekender wordt om circulair te slopen en nieuwbouw te ontwerpen met gebruik van vrijkomend sloopmateriaal, zal er een markt voor vrijkomende materialen ontstaan.

Gemeentes en corporaties kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. Daarom heeft GroenLinks voorgesteld om in het ‘Sloopkader’ van de gemeente en de bijbehorende werkinstructies voor ambtenaren op te nemen dat er voortaan altijd gestreefd moet worden naar circulair slopen.

In de toekomst zal GroenLinks ook nog voorstellen doen voor het inrichten van grondstoffendepots, een ‘circulaire bouwmarkt’ en andere maatregelen die circulair bouwen bevorderen.