Het bestuur van GroenLinks Amsterdam is al een tijdje bezig met een traject om met de leden in gesprek te gaan over linkse samenwerking in Amsterdam. Dat traject kreeg tijdens de ALV op 16 december 2023 een vervolg. Er werd ingestemd met een commissie die de toekomst en vorm van linkse samenwerking in Amsterdam gaat onderzoeken. De PvdA zal in januari eenzelfde soort voorstel aan de eigen ALV doen.

De aanloop:

Vorig jaar werd op het landelijke congres een motie aangenomen die zegt dat lokale afdelingen zelf bepalen hoe de samenwerking eruit zal zien (GroenLinks lokaal bepaalt 4 februari 2023 – GroenLinks lokaal bepaalt! (79,5% voor, 20,5% tegen).

De tekst van de motie luidde als volgt:

Constaterende dat:  

 • linkse samenwerking belangrijk is om onze GroenLinkse doelen te bereiken;  
 • linkse samenwerking in vele vormen en met vele partijen vorm gegeven kan worden;  
 • GroenLinks steeds meer richting vergaande samenwerking met – alleen – de PvdA gaat;  
 • vanuit het partijbestuur en de politiek leider meerdere malen is aangegeven dat fusie met de PvdA niet het doel is;  

Overwegende dat:  

 • Op lokaal niveau heel diverse electorale en inhoudelijke overwegingen een rol kunnen spelen; 
 • het wenselijk is dat GroenLinks als zelfstandige partij blijft opereren, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026, en eventuele herindelingsverkiezingen daaraan voorafgaand;  
 • de leden van GroenLinks, ook op lokaal niveau, altijd de ruimte hebben en moeten houden om te besluiten over de wijze waarop GroenLinks met de verkiezingen meedoet.   

Verzoekt het partijbestuur:  

 • Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen in 2026, en mogelijk eerder in verband met herindelingen, geen stappen te zetten tot afspraken met de PvdA of andere partijen betreffende samenwerking op lokaal niveau;  
 • Zorg te dragen dat GroenLinks als zelfstandige partij blijft bestaan en op die wijze ook lokale afdelingen ondersteunt;  
 • GroenLinks in principe als zelfstandige partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, tenzij een afdeling verzoekt om gezamenlijk met een andere partij(en) de verkiezingen in te gaan.  

Vorig jaar hebben we als afdeling een eerste gesprek gevoerd over de landelijke samenwerking met de PvdA en wat deze ontwikkeling voor onze afdeling betekent. Dit heeft het bestuur een eerste inkijk gegeven in de overwegingen die spelen bij onze leden op dit onderwerp. Deze overwegingen vormen de basis voor dit voorstel om een commissie een advies uit te laten brengen over de wijze waarop GroenLinks in Amsterdam het beste kan samenwerken op links.

De commissie

Onze ALV nam op 16 december 2023 het volgende voorstel aan om een commissie in het leven te roepen die als opdracht heeft een advies uit te brengen aan het afdelingsbestuur en de ALV ten aanzien van de volgende punten:

Opdracht van de commissie

De commissie heeft als opdracht een advies uit te brengen aan het afdelingsbestuur en de ALV over de volgende punten:

 • Op welke wijze kan GroenLinks in Amsterdam, gezien de landelijke ontwikkelingen, het beste samenwerken op links?
 • Welke vormen zijn er lokaal denkbaar voor de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA? Welke voor- en nadelen hebben deze samenwerkingsvormen? Betrek daarbij o.a. kansen en bedreigingen ten aanzien van:
  • Politieke inhoud, gedeelde kernwaardes of juist inhoudelijke verschillen
  • Electorale positie, afwegingen op het gebied van politiek strategische positie
  • Verhoudingen met andere afdelingen, bijv. ten opzichte van landelijk, of lokaal ten opzicht e van andere gemeentes
  • Politiek personeelsbeleid, gevolgen voor kwaliteit van volksvertegenwoordigers, bestuurders en het selectieproces
  • Partijcultuur, impact op de gewenste interne cultuur
  • Coalitievorming, consequenties voor mogelijke blokvorming in gemeenteraad en B&W 
  • Stadsdelen, gevolgen voor de verhoudingen in de verschillende stadsdelen (zowel binnen en buiten de ring) en voor de     verhouding tussen raad en commissies
    
 • Een weging van deze voor- en nadelen per samenwerkingsvorm
 • Welke beslisvormen zijn er mogelijk in het vervolgproces, en welke afweging

Routekaart linkse samenwerking:

Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets wat we op dit moment zorgvuldig verder verkennen. Daarbij zijn onze besturen, onze politici en vooral onze leden betrokken. In de routekaart lees je hoe het proces eruitziet.

De herfst:

In de herfst van 2023 voerden onze afdelingen gezamenlijk campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De winter:

Op 16 december 2023 vond de ALV van GroenLinks Amsterdam plaats. Er was veel tijd en ruimte om met elkaar te spreken over het hoe, wat en waarom van de linkse samenwerking. De leden stemden in met een voorstel van het federatiebestuur om een commissie in te stellen die het vervolg van de linkse samenwerking onderzoekt. In januari vindt de ALV van de PvdA Amsterdam plaats. Zij zullen een vergelijkbaar traject volgen als GroenLinks Amsterdam.

Het voorjaar:

De commissie zal aan de slag gaan en op verschillende manieren de toekomst van de samenwerking in Amsterdam onderzoeken. Denk hierbij aan een reeks ledengesprekken, online surveys etc. Het staat de commissie vrij om naar inzicht invulling aan de opdracht te geven.

Zomer:

Uiterlijk in de zomer zal de commissie een schriftelijk verslag uitbrengen over hun opdracht aan het federatiebestuur en de ALV.

Vragen over de commissie:

Q: Wie zitten er in de commissie?

A: Rutger Groot Wassink, Femke Roosma, Zeeger Ernsting, Janna Willems, Emel Can, Maria Mos, Walter Freeman.

Q: Hoe zijn de mensen in de commissie gekozen en door wie?

A: In de samenstelling van de commissie heeft het bestuur rekening gehouden met politieke ervaring, bekendheid met de vereniging en afdelingen en voldoende capaciteit om de beoogde taken uit te voeren en verslag uit te brengen. Ook is ervoor gezorgd dat het federatiebestuur, fractiebestuur en de stadsdelen vertegenwoordigd zijn.

Q: Op welke manier gaat de commissie aan de slag?

A: Het staat de commissie vrij om naar eigen inzicht aan de slag te gaan met de opdracht. Daarbij mag desgewenst ook extern onderzoek worden uitgevoerd.

Q: Wat is het eindproduct van de commissie?

A: De commissie brengt schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden, afwegingen, aanbevelingen, conclusies en richtinggevend advies. Hierin is een weergave van het doorlopen proces van gelijk belang als de inhoudelijke afwegingen. Als er op gevraagde of ongevraagde onderdelen niet tot een eenduidig advies te komen is, dan legt de commissie de resterende dilemma’s voor in het verslag.

Q: Bepaalt de commissie hoe de linkse samenwerking eruit zal komen te zien?

A: Nee. De commissie heeft een adviserende rol richting de ALV. Uiteindelijk bepalen de leden van GroenLinks Amsterdam en PvdA Amsterdam of en op welke wijze er samengewerkt zal worden.