Aanmelden kan tot en met 12 augustus. Op de ALV van 25 september zullen de nieuwe bestuursleden worden gekozen. Lees hieronder meer over de vacatures en over de kandidaatstelling. 

Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Met onze gemeenteraadsleden en onze wethouders kunnen we veel betekenen voor de stad Amsterdam en haar inwoners. En met onze stadsdeelcommissieleden en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen. Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er nog zo’n 4400 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici wat aan kunnen hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes.

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam werkt voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en functioneren.Komend najaar wordt een enerverende periode voor GroenLinks Amsterdam, de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komen eraan.

Het Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit acht personen omdat de secretarisfunctie vacant is. Na september 2021 willen we weer op volle sterkte zijn met negen personen. Een deel van de huidige bestuursleden zal door willen gaan in hun functie, maar tegenkandidaten zijn welkom.

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

Wat vragen en bieden wij?

Wij bieden lidmaatschap van een divers en levendig bestuur, dat sinds maart 2021 in deze samenstelling bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied, maar we zijn ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken. Daarnaast is het een kans om een netwerk op te bouwen binnen GroenLinks Amsterdam en verschillende onderdelen van de partij te leren kennen.

Profiel voor de samenstelling van het bestuur als team:

 • Bestuurservaring binnen of buiten de partij.
 • Ervaring met bewegingsopbouw en veranderingsprocessen.
 • Afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking (diversiteit).
 • Ervaring met campagnes/mobilisering.
 • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer en beleid.

Voor alle functies vragen wij:

 • Onderschrijven van het GroenLinks gedachtegoed
 • Lid van GroenLinks in Amsterdam
 • Voldoende tijd beschikbaar (4 uur per week)
 • Teamspeler
 • Ervaring met opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële verantwoording

Specifiek voor de volgende functies verwijzen we naar dit document.

 • Voorzitter
 • Algemeen bestuurslid / Vice-voorzitter
 • Secretaris
 • Bestuurslid Campagnes
 • Bestuurslid Politiek personeelsbeleid
 • Bestuurslid Ondersteuning afdelingen
 • Bestuurslid Ledenwerving/ledenbinding/bewegingsopbouw

Naar het oordeel van het huidige bestuur kunnen de voorzitterstaken het beste worden uitgevoerd door een voorzitter en een algemeen bestuurslid dat (uitsluitend) als vicevoorzitter opereert. Op deze manier blijft de functie in tijd en verantwoordelijkheid behapbaar om als vrijwilliger uit te voeren.

Tijdspad en proces

 • 7 juli openstelling vacature
 • uiterlijke reactietermijn donderdag 12 augustus
 • weken van 16 en 23 augustus gesprekken met kandidaten
 • 10 september voordracht kandidaten
 • benoeming op ALV 25 september 2021

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken. Eén van de algemene bestuursleden zal ook optreden als plaatsvervangend penningmeester, dus vermeld ook of je dat zou willen doen.