Zorg: toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Het PvdA-VVD kabinet, gesteund door D66, ChristenUnie en SGP, bezuinigt flink op de zorg, op zorg aan huis, thuiszorg en dagbesteding. Mantelzorgers (familie en vrienden) en vrijwilligers moeten die zorg overnemen. Vanaf 1 januari 2015 neemt de gemeente Amsterdam bovendien veel taken op het gebied van zorg over van Den Haag. We moeten dus meer doen met minder geld. GroenLinks vindt deze bezuiniging verkeerd. In Amsterdam proberen we er alles aan te doen de gevolgen van deze zorgbezuinigingen te beperken.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Meer taken op het gebied van zorg worden overgeheveld naar de gemeentes (nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning), er wordt meer ingezet op zorg aan huis en in de buurt en mensen krijgen minder snel een indicatie voor een verpleeg- of verzorgingstehuis (nieuwe Wet Langdurige Zorg). Deze hervormingen zijn bedoeld om er voor te zorgen dat mensen langer thuis blijven wonen en zo te voorkomen dat mensen te snel een beroep doen op duurdere zorg in instellingen. Ook wordt er aan mensen gevraagd om te kijken naar wat ze zelf met behulp van vrienden en familie aan laagdrempelige zorg kunnen organiseren.

Maar met deze hervormingen wordt er ook fors bezuinigd op met name de laagdrempelige zorg, zoals dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke verzorging. Verpleeg- en verzorgingstehuizen kunnen minder snel mensen opnemen. Gemeentes krijgen dus te maken met groepen mensen die zwaardere zorg nodig hebben terwijl er tegelijkertijd op die zorg aan huis wordt bezuinigd. Zorghervorming brengt mensen ook in de problemen. Lees daar meer over hier

Wat vindt GroenLinks?

GroenLinks vindt het goed dat gemeentes verantwoordelijk worden voor de zorg aan huis en dat zorg dichterbij mensen in de wijken wordt georganiseerd. Maar we vinden de bezuinigingen op de zorg aan huis veel en veel te groot. Het is niet logisch en slecht om te bezuinigen op de zorg en ondersteuning aan huis, terwijl het kabinet Rutte-Asscher wil dat mensen met zwaardere zorg langer thuis wonen. Hierdoor zullen mantelzorgers nog meer overbelast raken. Daarom heeft GroenLinks in de Tweede en Eerste Kamer ook tegen deze wetten gestemd.

Wat gaan Amsterdammers merken?

Amsterdam krijgt meer taken en minder budget: zo’n 50 miljoen per jaar minder. Amsterdammers gaan dus de bezuinigingen merken, en tegelijkertijd wordt de zorg wordt anders ingericht.

  • Er komen nieuwe wijkzorgteams in de wijken. Het wijkzorgteam bestaat uit wijkverpleegkundigen, de huisartsenpraktijk, de thuiszorg, sociaal werk, welzijnswerkers en informele zorg. Zij bieden lichte vorm van ondersteuning en begeleiding, verzorging en verpleging. Het wijkzorgteam kijkt of er meer zorg nodig zijn en verwijst door naar zorg bij zorgaanbieders, zoals professionele dagbesteding en begeleiding of maatschappelijke opvang. Wijkzorgteams gaan kijken naar wat mensen zelf kunnen en vragen ook het netwerk om zorgtaken over te nemen. Ze zullen vaker verwijzen naar het basisaanbod in de wijk.
  • Mensen krijgen dus minder en minder snel professionele hulp dan vroeger en moeten vaker familie of vrienden inschakelen. Ook krijgen mensen minder uren hulp (zoals dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke hulp) en is er minder keuzevrijheid, omdat er bezuinigd moet worden. Mensen zullen ook langer thuis moeten blijven wonen en kunnen minder makkelijk naar een verpleeg of verzorgingstehuis. Dit alles legt een grotere last op mantelzorgers en vrijwilligers. Door de bezuinigingen op de langdurige zorg zullen verpleeg- of verzorgingstehuizen sluiten, waardoor kwetsbare bewoners zullen moeten verhuizen. Hierdoor zullen vele zorgmedewerkers hun baan verliezen. Dit betreft vooral de laagbetaalde banen in de hulp bij huishouden en in verpleeg en verzorgingstehuizen. Dit werk wordt feitelijk overgenomen door mantelzorgers en vrijwilligers.

Waar zet GroenLinks Amsterdam zich voor in?

GroenLinks Amsterdam wil er voor zorgen dat de gemeente Amsterdam de zorg zo goed mogelijk inricht en dat we de bezuinigingen van het kabinet Rutte-Asscher zo goed mogelijk opvangen.

We zetten in op de volgende punten:

  • eigen bijdrages moeten zo laag mogelijk zijn en chronisch zieken en gehandicapten krijgen royale inkomensondersteuning voor hun hoge kosten.
  • iedereen moet gelijke toegang hebben tot goede zorg-  betere ondersteuning bij het aanvragen van zorg en behoud van persoonsgebonden budgetten (pgb's)
  • het recht op zinvolle dagbesteding voor mensen die niet kunnen werken en geen wachtlijsten daarvoor.
  • goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorgers- behoud van banen in de zorg met dienstencheques

Heb jij opmerkingen, vragen of ideeën? Mail onze woordvoerder zorg Femke Roosma op f.roosma@amsterdam.nl

GroenLinks Amsterdam heeft haar uitgangspunten voor de zorg opgeschreven in de notitie '7x voor de Zorg'.