In de raad van 25 januari is het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur besproken, en dit beleidskader zorgt voor die uitbreiding en versterking. Er loopt op dit moment ook een referendumverzoek over dit nieuwe beleidskader. Hieronder beantwoorden we een aantal van de meest gestelde vragen.

Waarom willen we een betere bescherming van het groen?

Natuur in de stad levert een beter leefklimaat op voor mens, plant en dier en bovendien heeft de natuur een intrinsieke waarde. Bomen, parken en andere groene zones zijn goed voor de gezondheid en juist daarom is het belangrijk dat iedere Amsterdammer daar dicht bij huis van kan genieten. Maar ook voor vlinders, bijen en hommels, slechtvalken, lepelaars en ijsvogels is natuur is de stad van essentieel belang. Parken, bankjes en wandelpaden zijn plekken waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. 

Bovendien maakt de klimaatcrisis meer groen in de stad noodzakelijk. Meer hete dagen vragen om meer verkoelende bomen en groene daken. Zwaardere regenval vraagt om goede wateropvang in groenstroken en minder asfalt op straat. Met meer groen houden we, kortom, ons stadsklimaat aangenaam, gezond en veilig.

Wat is de Hoofdgroenstructuur eigenlijk?

De stad groeit en er wordt veel gebouwd. Voldoende en gevarieerde groengebieden zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de stad. De Hoofdgroenstructuur bestaat voornamelijk uit openbaar groen, in beheer van de gemeente. Hieronder valt ook groen dat een andere functie heeft dan park of natuurgebied, namelijk begraafplaatsen, volkstuinparken, sportparken en water. Juist ook omdat deze gebieden ook een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendige, biodiverse en leefbare stad. De grotere groengebieden in de stad worden beschermd en versterkt. Om welke gebieden het gaat en wat dat precies betekent staat in de Hoofdgroenstructuur.

Wat doet GroenLinks nog meer?

Amsterdam gaat rigoureus vergroenen, als het aan GroenLinks ligt; ook in bestaande straten. We moeten ervoor zorgen dat er minder verharding en asfalt is, dat meer groen in de bestaande stad wordt toegevoegd. Daarom willen we binnentuinen beschermen en parkeerplaatsen en terreinen vergroenen. 

Zijn we voor of tegen het referendum?

Er zijn binnen een paar dagen duizenden handtekeningen opgehaald om het groen in Amsterdam te beschermen. Het is geweldig dat zoveel Amsterdammers het groen in onze stad waarderen en hun democratisch recht gebruiken om dat te laten zien. Wij steunen dit inleidend verzoek. Het is besproken tijdens de raadsvergadering van 25 januari.

Het is wat ons betreft belangrijk dat we de discussie over de inhoud voeren op basis van duidelijke feiten. We willen hetzelfde als veel ondertekenaars van het referendum, meer groen in de stad en een goede bescherming; uitbreiding en versterking. 

Waarom vinden we deze Hoofdgroenstructuur beter dan de vorige?

Er zijn nu duidelijk verschillende groentypes opgenomen met eigen bescherming en waarden, er is veel groen toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur, er zijn stille zones opgenomen en ecologische verbindingen en Amsterdamse Ecologische structuur heeft het label “stadsnatuur”. Meer gebieden hebben nu primair de waarde ‘natuur’ gekregen. Dit is belangrijk, omdat het beter gaat met biodiversiteit in de stad dan op veel plekken buiten de stad, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor landbouw. Die waarden willen we beschermen.

De Hoofdgroenstructuur is onder andere uitgebreid met nieuw gerealiseerde groengebieden zoals Dakpark A9 in Zuidoost  en Dakpark Spaarndammertunnel, maar ook groen bij de Sluisbuurt. Ook zijn bestaande groengebieden toegevoegd zoals erven in Tuinen van West, het park bij Kometensingel en het Botteskerkpark. 

Op verzoek van GroenLinks is voor meer groengebieden en stadsparken het label “stadsnatuur” toegevoegd, dat zijn onder andere het Gijsbrecht van Amstelpark, het Amstelpark, Flevopark, en het Piet Wiedijkpark..

Waarom steunen we de nieuwe werkwijze “flexibiliteit in ruil voor versterking”?

De nieuwe werkwijze van Hoofdstuk 4 om in bijzondere situaties ‘flexibiliteit in ruil voor versterking’ te bieden is nieuw. Wij geloven dat het daadwerkelijk kan leiden tot versterking en tot vergroting van het groen in de stad. Wel vinden we dat we deze werkwijze snel moeten evalueren. Zijn de kaders duidelijk genoeg? Kloppen de spelregels? Wordt het doel van versterking bereikt? 

We hebben daarom een aangenomen wijziging voorgesteld van het conceptvoorstel om na vijf keer toepassen te evalueren (dat zal dan gaan om vijf keer een toetsing en een vastgesteld plan, niet een volledig uitgewerkt traject).​ Wij hebben er ook voor gezorgd dat bij die evaluatie bewonersorganisatie en natuurorganisaties betrokken worden, en er ook een rol komt voor de stadsdelen. Naast bijvoorbeeld de TAC en ecologen die daar sowieso betrokken bij zijn.

Kan de Adviescommissie nog steeds aangeven dat een plan niet goed is voor het groen? 

De adviescommissie voor de Hoofdgroenstructuur (TAC) heeft aangegeven blij te zijn met deze nieuwe werkwijze. De TAC wordt in de nieuwe plannen eerder betrokken bij gebiedsontwikkeling en kan eerder in het proces adviseren. Wij verwachten dat zij hiermee nog beter kunnen adviseren en meedenken over hoe de Hoofdgroenstructuur kan worden versterkt. 

Uiteraard kan de TAC ook een negatief advies geven over een plan en aangeven dat een plan de hoofdgroenstructuur niet versterkt. Als dat het geval is moet de gemeenteraad een afweging maken over de plannen, en daarbij alle belangen afwegen. Het laatste woord is dus aan de gemeenteraad. Dat was zo en dat blijft zo. Dit is ook nog een keer onderstreept met aangenomen amendementen in de raadsvergadering van 25 januari 2022. 

Wat betekent dit voor de volkstuinen en kavel X?

Er zijn in de Hoofdgroenstructuur geen veranderingen. Alle eerder gemaakte afspraken in de raad over de volkstuinparken en de groene invulling van Kavel X blijven staan. Dit is ook nog eens bevestigd door de wethouder Ruimtelijke Ordening tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 11 januari 2023. 

Waarom willen we vastleggen dat er eventueel windmolens in het groen kunnen worden gebouwd?

Het antwoord is simpel: we hebben geen tijd te verliezen met het aanpakken van de klimaatcrisis. Elke windmolen levert een forse bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Windenergie is schoon en we kunnen het zelf produceren, zonder afhankelijk te zijn van andere landen. In ons land is wind vaak voorradig, ook op momenten dat de zon niet schijnt. Windmolens op land is een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. De energierekening wordt steeds duurder, daarom wil GroenLinks ook dat de energie dat wordt opgewekt, naar de bewoners gaat in de vorm van energiecoöperaties. 

GroenLinks wil alles op alles zetten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en biodiversiteit wereldwijd te beschermen. Het terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot is daarbij cruciaal. Nederland loopt nu nog hopeloos achter in Europa, en windmolens kunnen een cruciale bijdrage leveren om van fossiele energie om te schakelen naar duurzame energie.

GroenLinks heeft er al voor gezorgd dat bij het plaatsen van windmolens op Amsterdams grondgebied de ecologie versterkt moet worden. Windmolens kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld bijenkasten, of bijvoorbeeld met nieuw groen op land, of met extra bescherming van ecosystemen onder water. Vanzelfsprekend moet van GroenLinks rekening gehouden worden met de uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten, en zullen we pleiten voor locaties waar de impact op de natuur en gezondheid minimaal is.