Vacature secretaris federatiebestuur

De vacature van secretaris in het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam is voortijdig vacant gekomen. De secretaris zal op de algemene ledenvergadering in het voorjaar (april/mei) benoemd worden.

Kandidaten kunnen zich tot en met 16 februari beschikbaar stellen bij de kandidatencommissie door het inleveren van een korte motivatie (maximaal 1 A4) en het bijvoegen van een CV op het emailadres: secretaris.FB@groenlinksamsterdam.nl.

Het bestuur heeft de volgende personen bereid gevonden om zitting te nemen in de kandidatencommissie: Rocco Piers, Ella Weggen, Miriam Kimkes, Lene Grooten, Miguel Heilbron en Meike Korpershoek.

De kandidatencommissie zal op basis van de volgende opdracht en profiel een voordracht voor de meest geschikte kandidaten doen aan de algemene ledenvergadering.

 

Opdracht aan de kandidatencommissie voor de functie van secretaris

Ontwikkelingen en prioriteiten

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 staan voor de deur. Hier zal de komende periode veel tijd, geld en energie aan besteed worden. Na 21 maart zal de focus op coalitieonderhandelingen komen te liggen. Dit zijn op de korte termijn de belangrijkste prioriteiten voor de partij en het bestuur.

De afgelopen periode is er prioriteit gegeven aan de versterking van de diversiteit van de partij in al haar geledingen. Dit proces zal de komende periode ook focus en extra aandacht van het bestuur vragen.

GroenLinks Amsterdam zit in een positieve en vernieuwende fase. Het aantal nieuwe leden neemt gestaag toe met inmiddels een totaal aantal van ca. 4200. Veel nieuwe leden geven aan graag actief te willen worden en de verbinding met sympathisanten en actieve groepen bewoners en ondernemers worden sterker. De beweging GroenLinks is zich in Amsterdam verder aan het ontwikkelen en versterken. De vereniging GroenLinks Amsterdam zal hierbij een belangrijke rol spelen. Dit stelt de afdelingsbesturen en het federatiebestuur voor een nieuwe opgave hoe hier vorm en inhoud aan te geven.

Tegelijkertijd wordt het bestuurlijk stelsel gewijzigd, verdwijnen in maart de bestuurscommissies, waar de stadsdeelcommissies voor in de plaats komen. Hierbij zijn veel nieuwe GroenLinkse vertegenwoordigers bij betrokken. Ook deze ontwikkeling zal de nodige aandacht vragen van het federatiebestuur.

De stad zal zich de komende decennia snel uitbreiden. Dit vraagt om lange termijn beleidskeuzes waar ook het federatiebestuur een rol in zal dienen te spelen.

Hiermee zijn de belangrijkste ontwikkelingen en prioriteiten voor het federatiebestuur voor de komende periode in beeld gebracht. Binnen deze context zoeken wij een nieuwe secretaris die hierin een toegevoegde waarde kan zijn en voldoende bijdrage kan leveren om deze prioriteiten te realiseren.

Profiel leden federatiebestuur

Criteria voor de samenstelling van het bestuur als team:

 • Bestuurservaring binnen of buiten de partij
 • Affiniteit met lokale politiek
 • Ervaring met bewegingsopbouw en veranderingsprocessen
 • Afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking (diversiteit)
 • Ervaring met campagnes/mobilisering
 • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer en beleid
 • Ervaring en kennis met organisatie (management)

Voorwaarden voor alle functies:

 • Onderschrijven van het GroenLinks-gedachtengoed
 • Lid van GroenLinks in Amsterdam
 • Voldoende tijd beschikbaar (minimaal 6 uur per week)
 • Teamspeler

Profiel en taken secretaris

De secretaris vervult een spilfunctie binnen het bestuur op het gebied van interne organisatie en planning. De agenda voor de bestuursvergaderingen en de bijbehorende notulen worden door de secretaris verzorgd. Daarbij bewaakt de secretaris de langetermijndoelen van het bestuur. De secretaris organiseert minimaal twee ledenvergaderingen per jaar. Voldoende kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks en interne partijdemocratie zijn daarbij vereist. De secretaris is verantwoordelijk voor het onderhoud van het CRM-systeem en bewaakt de privacy van onze leden.

 • Minimaal 2 jaar bestuurlijke ervaring
 • Kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks
 • Organisatorische vaardigheden
 • Je staat stevig genoeg in je schoenen om het bestuur aan gemaakte afspraken te houden en deadlines te handhaven
 • Voldoende computervaardigheden om je snel het CRM-systeem eigen te maken
 • Voor een periode van minimaal twee jaar beschikbaar zijn om de functie te vervullen

Procedure

Kandidaten kunnen zich tot en met 16 februari beschikbaar stellen bij de kandidatencommissie door het inleveren van een korte motivatie (maximaal 1 A4) en het bijvoegen van een CV naar het emailadres: secretaris.FB@GroenlinksAmsterdam.nl De commissie zal op basis van een brievenselectie gesprekken met kandidaten voeren en tot een meervoudige voordracht komen. De voordracht zal op een nog nader te plannen algemene ledenvergadering in de periode vanaf half april/ mei worden behandeld.